Sutra on the Questions of the Deva Suvikrāntacintā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) 佛說須真天子經

Translated by Dharmarakṣa

Colophon

第 15 冊 No. 0588 佛說須真天子經 西晉 竺法護譯 共 4 卷 Volume 15, No. 588 Sutra on the Questions of the Deva Suvikrāntacintā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) Translated by Dharmarakṣa in the Western Jin in 4 scrolls

Alternative Titles

Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā; 文殊師利所報法言稱經 Wenshushili Suo Bao Fa Yan Cheng Jing; 斷諸法狐疑法經 Duan Zhu Fa Hu Yi Fa Jing; 須真天子所問經 Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā

Notes

Sanskrit title and date 266-313 from Lancaster (2004, 'K 372')

English translations

None

Primary Source

Dharmarakṣa, 《佛說須真天子經》 'Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing),' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 15, No. 588, Accessed 2016-09-22, http://tripitaka.cbeta.org/T15n0588.

References

  1. FGDB, s.v. 須真天子經.
  2. Boucher 2008, pp. 92-94.
  3. Lancaster 2004, s.v. K 372.

Collection vocabulary analysis