Back to collection

Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 佛說瑜伽大教王經

Scroll 3

Click on any word to see more details.

佛說瑜伽大教王經卷第三
西天譯經三藏大夫祿 明教大師法賢 

真言大智變化品第

[0568c08] 爾時世尊遍照金剛如來觀察一切如來 入寂最勝金剛三摩地三摩 金剛三昧一切如來佛眼
菩薩真言

[0568c12] () () 嚕嚕 () () () ( ) ()
() () () () () () () ()
() ()

[0568c15] 爾時諸佛如來十地滿心大菩薩 真言悉皆歡喜一切魔軍驚怖 遍照金剛如來真言具足大智
持誦種種成就乃至死者使令

[0568c20] 爾時世尊金剛最上熾盛三昧金剛 定出諸佛菩薩真言

[0568c23] () () () () () () ()
() () () () () () ()

[0568c26] 爾時諸佛如來佛母真言皆大歡喜金剛如來真言成就一切息災 增益擁護乃至一切罪障

[0568c29] 爾時世尊大樂無邊蓮花金剛心 三昧金剛三摩地定出金剛 諸法白衣菩薩真言

[0569a03] () () () () () () () [*]
() () () () () ()

[0569a05] 爾時諸佛如來真言悉皆 金剛如來持誦觀想一切 擁護乃至增長微妙法藏

[0569a08] 爾時世尊覺悟諸天平等金剛大樂 三摩地定出諸佛大智多羅 真言

[0569a11] () () () () () () () ()
() () ()

[0569a13] 爾時諸佛諸菩薩真言皆大歡喜 遍照金剛如來持誦菩薩真言世間一切有情僕從

[0569a16] 爾時世尊一切如來最上三摩地 定出金剛大忿怒 真言

[0569a19] () 嚩日囉 () () () () () ()
() () () () () 薩埵 那摩 () 西娑羅 () ()
() () () () () () () ()
() () (十一) () () () () ()
(十二) () () () (十三) () ()
(十四) () () (十五) () () () (十六)
() () () () (十七) ( ) ()
() (十九) (二十) () 滿怛囉 () (二十一) (二十二)
() (二十三) () () (二十四) () () (二十五)
() () () () (二十六) () (二十七) ()
( ) () () (二十八) () () (二十 ) 曼拏羅
[*(-+)] (切身三十) () [*] () () (三十一) (三十二)
阿迦 () () (三十三) (三十四) (三十五) ()
(三十六) () (三十七) 三摩 () (三十八) () () 發吒
(半音) 發吒 (半音三十九) () (四十) () (四十 ) ()
() (四十二) () () () (四十三) () 西 (四十四)
( ) () (四十五) () () () (四十六)

[0569b15] 爾時一切諸佛十地菩薩大智 明王真言未曾有遍照金剛 如來出世大智神通變化忿怒
明王降伏眾生持誦降伏 髑髏選擇損壞無縫 相通圓滿不通
可作髑髏持誦依法如來 親近菩薩真言加持然後惡人足下 髑髏持誦 明王真言降伏

[0569b25] 爾時世尊遍照金剛如來不空 勝金甘露忿怒金剛三摩地 金剛尾覲難得迦大忿怒明王真言

[0569c01] 三滿多沒馱 () () () 那謨嚩日囉 () () () ()
摩訶 () () ( ) () () () 西娑羅 ()
() () () () () () () ()
() () () () 滿滿 () (十一) () ()
(十二) () (十三) () (十四) () ()
() () (十五) () (十六) [*] () () ()
(十七) () 發吒 (半音) () () (十八)

[0569c11] 爾時一切諸佛大菩薩大忿怒明王 真言未曾有一切悉皆驚怖 遍照金剛如來

[0569c14] 持誦發遣惡魔旋風 樹葉明王如是 惡魔足下置於
明王真言惡魔遠離

[0569c18] 爾時遍照金剛如來寶光變化大智 金剛三摩地金剛 忿怒明王真言

[0569c21] 三滿多沒馱 () () () () [*] () ()
() 發吒 (半音) () () ()

[0569c23] 爾時諸佛諸菩薩明王真言 遍照金剛如來真言 依法持誦降伏夜叉羅剎緊那羅部多
宿

[0569c27] 爾時世尊甘露功德金剛三摩地金剛忿怒 真言

[0570a02] 三滿多沒馱 () () () () () () ( )
() () () () () () () ()
() () () () () () () 嚩日囉 ()
() () () () () (十一) ()
() () (十二) () () (十三) () (十四)
(十五) () () (十六) () () 部多 (十七)
[*] ( ) [*] (十八) () (十九) () () (二十)
滿怛囉 () (二十一) (二十二) () () (二十三) ()
() (二十四) () () (二十五) () () (二十六)
( ) () () (二十七) () () (二十八) 嚩日囉
() (二十九) () (三十) () () (三十一)
() () () (三十二) (三十三) (三十四) (三十五)
() () (三十六) () () (三十七) 滿滿 (三十八) 沒馱
( ) 僧伽 (三十九) () () (四十) () () (四十一)
() () 發吒 (半音 四十二) 嚩日囉 () 發吒 (半音四十三) 嚩日囉 ()
() 怛囉 () 發吒 (半音四十四) 嚩日囉 () () 怛囉 ( ) 發吒 (半音四十五)
嚩日囉 () () 發吒 (半音四十六) 嚩日囉 () () 發吒 (半音四十七)
() () () 發吒 (半音四十 ) 滿怛囉 () (四十九) ()
() 發吒 (半音 五十) [*] () () 發吒 (半音五十一) ()
() (五十二) () () 發吒 (半音五十三) 嚩日囉 () (五十四)
怛囉 () () 發吒 (半音五十五) () () () (五十六) (半音)
發吒 (半音) 發吒 (半音五十七)

[0570b07] 爾時一切大眾明王真言怖畏遍照金剛如來持誦解除一切 依法手掌蓮華蓮花
[*] 光明照曜忿怒明王三摩地 觀想解除三界一切惡毒

[0570b12] 爾時世尊不空成就最上寶幢金剛三摩 金剛大忿怒 明王真言

[0570b15] 三滿多沒馱 () () () () () () ()
嚩日囉 () () () () () () () ()
() () () () () () () (十一)
() () () (十二) () () () (十三) (十四)
那囉那囉 (十五) (十六) (十七) (十八) () ( ) ()
(二十) (二十一) () (二十二) () (二十三) ()
() (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) () (二十八)
(二十九) () ( ) () (三十一) ()
() (三十二) () () (三十三) ( ) [*] (切身)
(三十四) () 滿怛囉 () (三十 ) () () (三十六)
( ) () () (三十七) (三十八) (三十九) 那摩
() (四十) () () () (四十一) () () (四十二) ()
(四十三) () () () (四十四) (四十五) ( )
() () (四十六) () () (四十七) (四十八) ()
() () (四十九) () () () (五十) 紇哩 () ()
(五十 ) (五十二) [*] (切身) () () ( 十三)
[*] (切身) () () () (五十四) 三摩 () 三摩 (五十五) 嚩日囉
() (五十六) () () (五十七) () () (五十八)
(五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) 發吒 (半音)
() (六十 ) () () () (六十五) () 哩始 (六十六)
() () (六十七) (六十八) 嚩日囉 () () () ()
(六十九)

[0570c19] 爾時世尊大忿怒明王真言所有 佛剎悉皆震動一切悉皆驚怖 遍照金剛如來持誦
依法真言八百遍及一切

[0570c24] 爾時世尊遍照金剛如來普遍變化 金剛三摩地金剛 大力忿怒明王真言

[0570c27] 三滿多沒馱 () () () () () () () () 發吒
(半音) 發吒 (半音) 發吒 (半音) () () () () () ()
() () 發吒 (半音) 發吒 ( ) () [*] () ()
() () () () () 發吒 (半音) 發吒 (半音) 發吒 (半音) ()
() () () ()

[0571a06] 爾時一切大力忿怒明王真言大驚遍照金剛如來有人 真言印相依法持誦一切
成就法降雨止雨

[0571a10] 爾時世尊普遍熾盛金剛三摩地 金剛忿怒明王真言

[0571a12] 三滿多沒馱 () () () () () [*] ()

[0571a13] 爾時一切諸佛諸菩薩明王真言未曾有一切悉皆驚怖 持誦降伏羯磨
忿怒相當真言降伏一切解除

[0571a18] 爾時世尊金剛熾盛光金剛三摩 金剛不動尊大忿怒 真言

[0571a21] 三滿多沒馱 () () () () () () ()
() () () () () () () ()
() () () () () () 滿 () ()
(十一) (十二) (十三) () () (十四) () (十五)
() (十六) (十七) () (十八) (十九) ()
嚩日囉 () (二十) () (二十一) () (二十二) () ()
() (二十三) () (二十四) () () () (二十五) [*]
(下同) [*] [*] (二十六) (二十七) () () (二十八)
() 阿三滿 怛囉 () (二十九) () 末羅 () (三十) 三摩 (三十一)
() () [*] () () (三十二) (三十三) ()
() (三十四) 那謨 () () () () (三十五) ()
怛囉 () (三十六) () () (三十七)

[0571b10] 爾時一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅 那羅摩睺羅伽魔軍悉皆驚怖 如火苦惱遍照金剛
如來依法持誦明王真言鉤召 童女成就種種明王即是 遍照如來

[0571b16] 爾時世尊威力熾盛光三身金剛智 金剛三摩地降伏三界忿怒 真言

[0571b19] () () () () () () ()
() () () () () () () () ()
() () [*] (切身) () () 發吒 (半音)

[0571b23] 爾時一切天人明王真言驚怖 遍照金剛如來依法 持誦明王真言觀想金剛
一切天女鉤召法最上

[0571b27] 爾時世尊大智變化精進金剛三摩 思念最上菩提所生三身 大神通化佛化佛各各
金剛杵金剛請召一切 諸菩薩阿闍梨本身真言相真言相即真實智即是遍照金剛
如來月輪結跏趺坐月色相好 滿如是依法觀想持誦請召諸佛菩薩鉤召一切童女阿修羅 決定

[0571c08] 金剛所生嚩日囉 () 多羅明王 明王擁護下方世界 降伏阿修羅鉤召一切
眾生持誦鉤召法朱砂 雌黃觀想 遍照金剛如來妙吉祥菩薩
大明持金剛遍身光明忿 明王真言加持朱砂 乃至龍女夜叉那羅延天
天等驚怖現前不依觀想持誦鉤召不得教法持誦 必得成就

金剛薩埵大菩薩  善能