Dasheng Fangguang Manshushili Pusa Huayan Ben Jiao Yan Man De Jia Fennu Wang Zhenyan Da Wei De Yi Gui Pin 大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教閻曼德迦忿怒王真言大威德儀軌品

Colophon

第 21 冊 No. 1215 大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教閻曼德迦忿怒王真言大威德儀軌品 共 1 卷 Volume 21, No. 1215 Dasheng Fangguang Manshushili Pusa Huayan Ben Jiao Yan Man De Jia Fennu Wang Zhenyan Da Wei De Yi Gui Pin

Notes

English translations: None

Primary Source

《大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教閻曼德迦忿怒王真言大威德儀軌品》 'Dasheng Fangguang Manshushili Pusa Huayan Ben Jiao Yan Man De Jia Fennu Wang Zhenyan Da Wei De Yi Gui Pin,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 21, No. 1215, Accessed 2016-10-09, http://tripitaka.cbeta.org/T21n1215.

Collection vocabulary analysis