Back to collection

Chapter of the Ritual for the Manjusri Bodhisattva Garland Yamantaka Great Teaching of the Mantra for the Wrathful King (Dasheng Fangguang Manshushili Pusa Huayan Ben Jiao Yan Man De Jia Fennu Wang Zhenyan Da Wei De Yi Gui Pin) 大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教閻曼德迦忿怒王真言大威德儀軌品

Scroll 1

Click on any word to see more details.

大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴 閻曼德迦忿怒真言大威德 儀軌品第三十
[0076a20] 爾時金剛手藥叉眾會偏袒右肩著地佛世尊合掌禮敬 白佛世尊曼殊室利童真廣說
忿怒未來有情如來涅槃佛教 隱滅恐怖末法聲聞緣覺遠離 護持正法法界制伏一切調
悖逆不利三寶菩薩善巧以此 不思議調伏滿足不思議法成 惡趣佛法磨滅住持佛法
依法持誦閻曼德迦忿怒決定 佛教有情悖逆佛教 有情應用閻曼德迦忿怒
爾時世尊默然遊戲神通加持三昧曼殊 菩薩一切集會 天眾一切天龍阿修羅王
母天一切天人震動 生苦惡心歸依法王 祕密主藥叉金剛手大威德歸依
童真真言三麼耶 哀愍救護我等忿怒真言 我輩苦悶大威德 曼殊室利童子

諸天 藥叉羅剎娑
修羅 三昧耶
無能 人非人鬼神
部多 汝等慈心
正等覺 法王兩足尊
釋師子仁王 佛說真言
佛頂佛眼 三界
光聚 最勝頂真言
蓮華手觀音 觀自在
毘俱胝多羅 名稱明妃
白衣大白 
威德馬頭 蓮華明王
最勝流出 一字轉輪王
真言主宰 天中天
明主威猛 忿
觀自在 
宣說 多羅有情
觀自在 
聖者 菩提薩埵
菩提 世界
無數 遊歷苦難
拔濟有情 妙色
調伏 安立菩提
諸菩薩 金剛手
真言 
三界應供 
金剛拳名稱 忿怒妙月
恐怖 如是使者
忿怒天師 金剛最勝
便加護 世間香象
菩薩大威德 得大勢菩薩
大威德長子 普賢端嚴
憶念 遠離恐怖
憶念 寶賢大自在
最勝藥叉 聲聞緣覺
 供養
加護 廣果福生
無色諸天 離欲大威德
供養三寶 淨信佛教
無所有 怖畏
三昧耶 真言
忿怒 
有情 一切天人
生歡喜 本誓
佛子稱讚 
藥叉忿怒 振動
無數世界 忿怒無益
何故諸佛 而已宣說
忿怒威德 調伏有情
在於大眾 高聲
金剛手 棄擲金剛杵
大威德 妙音智慧
童子 如是
藥叉 金剛手威德
我所 自此
授與 恣意廣說
 忿怒威德
任持 在身
來集 問答
不能變化 忿怒阿尾奢
宣說 三摩耶
澡浴 隨順
塗油 瞋怒
棄捨真言 不淨信佛
疑惑正法 惡行不淨
妙法僧寶 
三寶 清淨境界
真言 哀愍
道場 
如是 忿怒
三昧耶 不知相應
乃至 忿怒
人間一切處 不可放逸
放逸 三昧耶
忿怒得便 愚夫一切處
隨順放逸 修行真言
離欲解脫 聲聞緣覺
忿怒王能 曼殊
如是語 諸佛難思
菩薩 如是語
安住

[0077b07] 爾時吉祥大威德金剛手菩薩印可 歡喜持金剛

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1215 大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教閻曼德迦忿怒王真言大威德儀軌品
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary