Back to collection

Sutra on the Twelve Names of Mahāśrī (Fo Shuo Da Jixiang Tian Nu Shi Er Minghao Jing) 佛說大吉祥天女十二名號經

Scroll 1

Click on any word to see more details.

佛說大吉祥天女十二名號經
唐三藏沙門廣智不空

[0252c18] 如是我聞一時薄伽梵極樂世界 大菩薩前後圍繞說法爾時 自在菩薩摩訶薩大吉祥天菩薩摩訶
世尊頭面禮 一面爾時世尊利益薄福貧窮 觀自在菩薩善男子苾芻 苾芻尼近事男近事女有情
吉祥天女十二名號受持讀誦修習 宣說一切貧窮業障 豐饒財寶爾時天龍八部 世尊真實不虛我等
十二名號世尊大悲演說佛言 所謂吉慶 吉祥蓮華 嚴飾  白色 大名 蓮華眼 大光 施食  寶光 大吉
十二名號受持 大吉陀羅尼

[0253a06] () (去聲) () () () 薩嚩 ()
() (去聲) [*] () [*] [*] () [*] [*] [*]
[*] () (上聲) () () () ()

[0253a10] 爾時世尊陀羅尼觀自在菩薩 大吉陀羅尼十二名號 一切不祥所有願求圓滿
三時讀誦受持 饒益虔誠供養大吉祥天 菩薩一切財寶豐饒吉祥安樂 自在菩薩摩訶薩大眾天龍八部
聞說十二名號陀羅尼 歡喜信受奉行

佛說大吉祥天女十二名號經

[0253a21] ta dya thā śrī ṇi ![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D9/SD-D957.gif) sa rva kā rya sā dha ni si ni
![SD-D957.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D9/SD-D957.gif) ni ni ni ni a la
kṣme nā śa ya svā hā

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1252b 佛說大吉祥天女十二名號經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供,CBETA 自行掃瞄辨識
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary