Back to collection

Sui Dynasty Renshou Era Catalog of Scriptures (Zhong Jing Mulu) 眾經目錄

Scroll 4

Click on any word to see more details.

眾經目錄卷第四
翻經沙門學士

五分 (正義人造)

[0172b29] 二百九部四百九十一

* 阿那含
* 三昧 (摩訶目連所問經)
* 三昧
* 像法疑經
* 皇帝 (皇帝功德)
* 往生 (普廣)
* 三昧 (三昧)
* 清淨法行
* 變化 (四事解脫大同)
* 四事解脫 (四事解脫)
* 佛說定慧普遍國土神通菩薩
* 大通方廣
* 觀世音大願 (大悲觀世音名為無畏人造)
* 觀世音三昧
* 大乘蓮華馬頭羅剎
* 馬藏 (馬藏光明名身治國)
* 空淨三昧 (感應三昧)
* 般若得道
* 波羅耀
* 占察善惡業報經
* 真諦比丘 (比丘清淨真諦)
* 善信神呪
* 善信 (善信)
* 弟子耆域
* 五苦章句經
* 護身 (度世護世)
* 五濁
*
* 萬字 (萬字)
* 法滅盡經
* 罪福 (法經)
* 中說罪福
* 阿那律
* 女人 (難陀)
* 目連 (三昧)
* 悔過經 (悔過經悔過護法)
* 戒具三昧門經
*
* 勝定
* 天竺沙門
* 相國 (名相)
* 救護身命濟人病苦
*
* 佛說應供法行 (羅什全無)
* 德經
* 那羅
* 正行
* 佛說居士請僧福田 (曇無 )
* 三昧 ()
* 兩部
*
*
* 遺教法律三昧經
* 遺教
* 大空般若
* 大法三十一
* 金剛藏三十
* 大方狐疑
* 八方根源八十六佛名經
* 如來 (寶如來三昧經舊錄云南)
* 普賢菩薩證明
* 彌勒成佛本起
* 彌勒成佛
* 彌勒下生觀世音珠寶
* 彌勒下教
* 妙法蓮華度量天地
* 天地
* 觀世音託生
* 莊嚴成佛
* 空寂菩薩 (法滅盡經炳然竺法護)
* 大光菩薩四十八
* 照明菩薩
* 照明菩薩方便譬喻治病
* 比丘月光童子經
* 觀月光菩薩記
* 隨葉佛須菩提 (須菩提)
* 阿難
* 般若
* 幽深
*
* 契經
* 發菩提心
* 菩薩五眼
* 菩提法化 (齊武帝沙門改名)
* 般泥洹諸比丘
* 般泥洹經 (法滅盡經)
* 佛說法滅盡經
*
* 五濁惡世
* 佛說 [/]
* 妙法蓮華天地變異
* 五辛
* 華嚴十惡
*
*
* 正化內外 (老子化胡經祭酒)
* 須彌
* 菩薩眷屬莊嚴 (舊錄天監頭陀道人)
* 寶頂 南齊永元元年
* 淨土 南齊永元元年
*  南齊永元元年
* 法華經 南齊永元元年
* 勝鬘經 南齊永元元年
* 藥草 南齊永元
* 太子 南齊永元
*  南齊永元
* 波羅柰 南齊中興元年十二
*  南齊中興元年十二
* 意經 天監元年十三
* 般若 天監元年十三
* 華嚴瓔珞經 天監元年十三
* 師子吼經 天監
*  天監華光殿 十六
* 阿那含 () 天監
* 妙音師子吼經 天監
* 優曇
* 妙莊嚴
* 維摩經
*

[0174a14] 寶頂至此二十一三十五 南齊末年太學博士女子名僧

* 梵天
* 天皇梵摩
*
*
* 安宅
*
* 安宅神呪經
* 天公
* 神呪
* 灌頂招魂斷絕 (小本盡是)
* 度生死海
* 法護
* 墮落優婆塞
* 沙彌
* 佛說 (燒香)
* 北方禮佛
*
* 阿羅訶國王
* 五百梵志 ()
* 修行方便
* 有罪
*
* 度世不死
* (舊錄宋孝武北國沙門邪正)
* 清靜
* 好好寶車 (寶車菩薩舊錄沙門青州道人)
* 無為法道經
* 佛說齋經
*
* 尸陀林
* 招魂
* 佛說 (別有制度未見)
* 太子
* 比丘法藏見地
* 人民
* 閻羅王太山
* 七寶經
*
* 救護眾生惡疾 ()
* 五果譬喻經
* 一切度經 (菩薩)
* 國王
* 犢子經
* 孤兒
* 後母
* 灌頂經 (舊錄宋孝武秣陵鹿野沙門)
* 人王庶民受五戒正信除邪
* 九十五道經 (九十六)
* 華嚴經十四
* 方等大集經十二
* 菩薩地經十二
* 菩薩決定
* 阿差末
* 三昧 (譯者)
* 摩訶摩耶經
* 捨身
*
* 央掘魔羅經
* 報恩
* 法華藥王
* 維摩經
* 菩薩本業願行
* 法律三昧經
* 照相三昧不思議
* 諸佛要集經
* 大乘方等要慧經
* 瓔珞莊嚴方便
* 未曾有因緣經
* 諸法無行經
* 無為道經
* 德光太子經
* 淨行優婆塞
* 法句三十八
* 頭陀
* 義足經
* 安般守意經
* 四諦數經
* 遺教
* 分別經
* 比丘
* 王夫人
* 成實論
* 阿毘曇五法經

[0175a13] 華嚴三十五蕭子良

*  南齊永明沙門法度揚州
* 比丘尼戒 弟子
* 威儀 元嘉曇摩耶舍弟子法度
* 五明
* 凡夫
* 佛說三十七品 (三十七品)
* 莊嚴 南齊永明常侍

眾經目錄卷第四

* * *

【經文資訊大正藏 55 No. 2147 眾經目錄
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary