Tang Dynasty Zhen Yuan Era Buddhist Teachings Continued Catalog (Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu) 大唐貞元續開元釋教錄

Compiled by Yuan Zhao

Colophon

第 55 冊 No. 2156 大唐貞元續開元釋教錄 唐 圓照集 共 3 卷 Volume 55, No. 2156 Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu; Tang Dynasty Zhen Yuan Era Buddhist Teachings Continued Catalog; Compiled by Yuan Zhao in the Tang in 3 scrolls

Notes

Date 794 from Lancaster (2004, 'K 1398')

English translations

None

Primary Source

Yuan Zhao, 《大唐貞元續開元釋教錄》 'Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 55, No. 2156, Accessed 2016-11-03, http://tripitaka.cbeta.org/T55n2156.

References

  1. Lancaster 2004, K 1398.

Collection vocabulary analysis