NTI Reader
NTI Reader

短期出家修道会 (短期出家修道會) Duǎnqī chūjiā xiūdào huì

Duǎnqī chūjiā xiūdào huì proper noun Short-term Monastic Retreat
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Fo Guang Shan 佛光山
Notes: Event (FoguangPedia)