NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

半夜 bànyè

bànyè noun midnight / in the middle of the night
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Contained in

三更半夜半夜三更前半夜

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 12
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 5
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 5
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 4
A Li Duoluo Tuoluoni A Lu Li Jing 《阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經》 Scroll 1 4
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 3
Beishan Record 《北山錄》 Scroll 1 3
Rentian Yan Mu 《人天眼目》 Scroll 6 3
Rentian Yan Mu 《人天眼目》 Scroll 3 3
Wan Song Laoren Ping Chang Tian Tong Jue Heshang Song Gu Congrong An Lu 《萬松老人評唱天童覺和尚頌古從容庵錄》 Scroll 1 2

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
半夜日头 半夜日頭 半夜日頭明 Zhu Huayan Jing Ti Fajie Guan Men Song 《註華嚴經題法界觀門頌》 Scroll 1 5
半夜时 半夜時 譬如白助月輪於半夜時 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 《佛華嚴入如來德智不思議境界經》 Scroll 1 4
半夜月 半夜月 半夜月通犀角 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 4
半夜穿 半夜穿 休把金針半夜穿 Quotations from Chan Master Huanglong Huinan 《黃龍慧南禪師語錄》 Scroll 1 4
半夜行 半夜行 馬半夜行十二由旬 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 17 4
半夜传 半夜傳 半夜傳通 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 4
归半夜 歸半夜 玉馬雪行歸半夜 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 3
衣半夜 衣半夜 信衣半夜付盧能 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 2 3
金乌半夜 金烏半夜 直得金烏半夜紅 Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 4 3
半夜便 半夜便 半夜便起 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 29 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
半夜 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 2
正當半夜 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 4
半夜 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
半夜思惟 Scroll 48 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
至於半夜 Scroll 16 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
半夜十二由旬 Scroll 17 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
到處半夜 Scroll 18 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 2
半夜 Scroll 5 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
半夜月明 Scroll 11 in Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 1
譬如月輪半夜 Scroll 1 in Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 《佛華嚴入如來德智不思議境界經》 1
半夜 Scroll 2 in Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 《佛華嚴入如來德智不思議境界經》 1
半夜 Scroll 1 in Gongyang Yishi 《供養儀式》 1
半夜 Scroll 2 in Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說祕密三昧大教王經》 1
半夜晨朝 Scroll 1 in A Li Duoluo Tuoluoni A Lu Li Jing 《阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經》 4
半夜 Scroll 8 in Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 1
大仙吠舍半夜大仙 Scroll 3 in Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 1
持誦第四半夜 Scroll 9 in Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 1
半夜 Scroll 14 in Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 《大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經》 1
半夜 Scroll 1 in Budong Shizhe Tuoluoni Mimi Fa 《不動使者陀羅尼祕密法》 1
午時半夜 Scroll 1 in Wenshushili Ye Man De Jia Zhou Fa 《文殊師利耶曼德迦呪法》 1
然後日中半夜 Scroll 1 in Vajrabhairava (Fo Shuo Miao Jixiang Yujia Da Jiao Jingang Pei Luo Fu Lun Guan Xiang Chengjiu Yi Gui Jing) 《佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經》 1
半夜中金 Scroll 2 in Jingang Saduo Shuo Pin Na Ye Jia Tian Chengjiu Yi Gui Jing 《金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經》 1
半夜 Scroll 2 in Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》 1
半夜 Scroll 1 in Mahīśāsakakarman (Mi Sha Sai Jiemo Ben) 《彌沙塞羯磨本》 1
半夜 Scroll 34 in Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 1