NTI Reader
NTI Reader

半夜 bànyè

bànyè noun midnight / in the middle of the night
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Contained in

三更半夜半夜三更前半夜

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 12
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 5
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 5
A Li Duoluo Tuoluoni A Lu Li Jing 《阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經》 Scroll 1 4
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 4
Rentian Yan Mu 《人天眼目》 Scroll 3 3
Rentian Yan Mu 《人天眼目》 Scroll 6 3
Beishan Record 《北山錄》 Scroll 1 3
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 3
Supplement to Records of the Transmission of the Lamp 《續傳燈錄》 Scroll 17 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
半夜日头 半夜日頭 半夜日頭明 Zhu Huayan Jing Ti Fajie Guan Men Song 《註華嚴經題法界觀門頌》 Scroll 1 5
半夜穿 半夜穿 休把金針半夜穿 Quotations from Chan Master Huanglong Huinan 《黃龍慧南禪師語錄》 Scroll 1 4
半夜时 半夜時 譬如白助月輪於半夜時 Tathāgataguṇajñānācintyaviṣayāvatāranirdeśasūtra (Fo Huayan Ru Rulai De Zhi Bu Siyi Jingjie Jing) 《佛華嚴入如來德智不思議境界經》 Scroll 1 4
半夜行 半夜行 馬半夜行十二由旬 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 17 4
半夜传 半夜傳 半夜傳通 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 4
半夜月 半夜月 半夜月通犀角 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 4
归半夜 歸半夜 玉馬雪行歸半夜 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 3
金乌半夜 金烏半夜 直得金烏半夜紅 Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 4 3
衣半夜 衣半夜 信衣半夜付盧能 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 2 3
半日半夜 半日半夜 或一年一月乃至半日半夜 Si Fen Lu Shan Bu Suiji Jiemo 《四分律刪補隨機羯磨》 Scroll 1 2