NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

坛 (壇) tán

tán noun an altar / a platform
Domain: Religion 宗教

Contained in

论坛天坛三坛大戒世界经济论坛六祖坛经日坛公园地坛公园月坛公园坛经文坛书坛坛城坛庙国际佛教论坛讲坛戒坛歌坛乐坛修药师仪轨布坛法佛说大孔雀明王画像坛场仪轨大孔雀明王画像坛场仪轨大云经祈雨坛法何耶揭唎婆观世音菩萨受法坛关中创立戒坛图经南宗顿教最上大乘摩诃般若波罗蜜经六祖惠能大师于韶州大梵寺施法坛经六祖大师法宝坛经六祖坛经讲话三坛尼师坛政坛体坛画坛论坛报坛子祭坛影坛诗坛花坛艺坛地坛金坛足坛神坛坛罽腻吒王佛光山万佛三坛大戒戒会星云人文世界论坛星云人文世界论坛创办会扬州讲坛前进的思索.典范人物论坛内坛

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 119
Guanzhong Chuangli Jie Tan Tu Jing 《關中創立戒壇圖經》 Scroll 1 113
Yizi Fo Ding Lunwang Jing 《一字佛頂輪王經》 Scroll 4 107
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 12 92
Mañjuśrīmūlakalpa (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》 Scroll 4 90
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 4 89
Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing 《不空羂索陀羅尼經》 Scroll 1 83
Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Zizai Wang Zhou Jing 《不空羂索陀羅尼自在王呪經》 Scroll 3 76
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Guangda Bao Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 3 66
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 10 62

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
坛场 壇場 入此壇場者 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 16
大坛 大壇 設施大壇 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 9
入坛 入壇 弟子入壇界 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 3 7
坛荼 壇荼 阿壇荼 The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 Scroll 7 7
圆坛 圓壇 應作圓壇事 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 1 7
临坛 臨壇 臨壇眾僧 Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 Scroll 2 7
师子坛 師子壇 釋迦師子壇 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 5 6
第二坛 第二壇 師作第二壇 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 2 6
方坛 方壇 故使方壇外啟 Maṇḍalāṣṭasūtra (Shizi Zhuangyan Wang Pusa Qingwen Jing) 《師子莊嚴王菩薩請問經》 Scroll 1 6
坛宗主 壇宗主 臨壇宗主前住持靈芝崇福寺傳律沙門仲立校勘律藏 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 40 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
四方 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 5
Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 1
Scroll 4 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
設施 Scroll 1 in Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 3
Scroll 2 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 4
無相 Scroll 5 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
隨順清淨供養 Scroll 6 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 2
施行無邊根本 Scroll 9 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
微妙 Scroll 1 in Fo Wu Bai Dizi Zi Shuo Benqi Jing 《佛五百弟子自說本起經》 2
眾僧 Scroll 2 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1
Scroll 2 in Fa Ju Piyu Jing (Dharmapada) 《法句譬喻經》 2
Scroll 2 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 4
殊勝 Scroll 3 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 6
Scroll 4 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 5
弟子 Scroll 5 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 4
Scroll 6 in Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 1
Scroll 7 in The Lotus Sutra (Tian Pin Miaofa Lianhua Jing) - alternate translation 《添品妙法蓮華經》 5
Scroll 8 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 3
Scroll 10 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
Scroll 17 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
宗主住持靈芝崇福寺沙門校勘律藏 Scroll 40 in Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 3
宗主住持靈芝崇福寺沙門校勘律藏 Scroll 40 in Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 3
Scroll 1 in Daśadharma (Dasheng Shi Fa Jing) 《佛說大乘十法經》 2
Scroll 1 in Vimaladattāparipṛcchā (Li Gou Shi Nu Jing) 《離垢施女經》 1
異學梵志師宗五千 Scroll 7 in Pusa Cong Doshuaitian Jiang Shen Mu Tai Shuo Guang Pu Jing 《菩薩從兜術天降神母胎說廣普經》 1