NTI Reader
NTI Reader

集会 (集會) jíhuì

  1. jíhuì verb to gather / to assemble / to meet
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Organization 组织
    Notes: (CC-CEDICT '集會'; Guoyu '集會')
  2. jíhuì noun assembly / meeting
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Organization 组织
    Notes: (CC-CEDICT '集會'; Guoyu '集會')

Contained in

诸天集会母集会殿大集会正法经金刚恐怖集会方广轨仪观自在菩萨三世最胜心明王经诸佛集会陀罗尼经集会堂

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 2 20
Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 18
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 15
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 4 14
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 60 12
Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 Scroll 7 10
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 9
Sarvatathāgatakāyavākcittarahasyaguhyasamājamahākalparāja (Fo Shuo Yiqie Rulai Jingang San Ye Zuishang Mimi Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經》 Scroll 7 8
Sanghāṭīsūtradharmaparyāya (Da Jihui Zhengfa Jing) 《大集會正法經》 Scroll 1 8
Bodhimaṇḍalalakṣālaṁkāranāmadhāraṇī (Puti Chang Zhuangyan Tuoluoni Jing) 《菩提場莊嚴陀羅尼經》 Scroll 1 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
集会听法 集會聽法 集會聽法 Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 Scroll 1 17
共同集会 共同集會 然我未與彼天共同集會 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 15
声闻集会 聲聞集會 有七萬眾聲聞集會 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 4 10
大集会 大集會 由於無量大集會中讀誦宣說甚深般若波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 296 8
诸天集会 諸天集會 四王便共上昇詣善法堂諸天集會議論之處 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 8
菩萨集会 菩薩集會 此眾菩薩集會 Da Ming Du Jing 《大明度經》 Scroll 1 6
集会中 集會中 由於無量大集會中讀誦宣說甚深般若波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 296 6
大众集会 大眾集會 有於二百五十萬億聲聞弟子大眾集會 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 4 5
数数集会 數數集會 頗聞跋耆數數集會 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 35 4
悉集会 悉集會 皆悉集會讚言吉祥 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 3 4