NTI Reader
NTI Reader

niè

niè noun a consequence of sin
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Morality 道德

Contained in

妖孽罪孽作孽孽子孽缘造孽孽种

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 49
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 34
Jingang Ding Jing Yujia Wenshushili Gongyang Yi Gui 《金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌》 Scroll 1 27
Trisamayarāja (Di Li Sanmei Ye Budong Zun Wei Nu Wang Shizhe Niansong Fa) 《底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法》 Scroll 1 24
Wenshushili Baozang Tuoluoni Jing 《文殊師利寶藏陀羅尼經》 Scroll 1 20
Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 18
Śravanasyaputranadagupilāyakalparāja (Fo Shuo Zuishang Mimi Na Na Tian Jing) 《佛說最上祕密那拏天經》 Scroll 1 15
Shiyi Mian Guanzizai Pusa Xin Miyan Niansong Yi Gui Jing 《十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經》 Scroll 3 15
Jingang Ding Yujia Ta Hua Zizai Tian Li Qu Hui Puxian Xiuxing Niansong Yi Gui 《金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌》 Scroll 1 14
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 7 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
孽多 孽多 唵薩婆怛他孽多迦孽囇 Vajraśekharasūtra 《金剛頂瑜伽理趣般若經》 Scroll 1 76
孽噜 孽嚕 孽嚕拏 Vajraśekharasūtra 《金剛頂瑜伽理趣般若經》 Scroll 1 33
孽车 孽車 阿孽車末囉 Gagaṇagañjaparipṛcchā (Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing) 《大集大虛空藏菩薩所問經》 Scroll 8 18
孽縒 孽縒 他弭致覩致止致孽縒孽縒婆誐 Shiyi Mian Guanzizai Pusa Xin Miyan Niansong Yi Gui Jing 《十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經》 Scroll 1 17
大身孽 大身孽 爾時大身孽嚕茶王 Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 16
孽帝 孽帝 唵薩婆怛他孽帝 Vajraśekharasūtra 《金剛頂瑜伽理趣般若經》 Scroll 1 14
孽哆 孽哆 微儞薩多微儞薩多為一阿瓢孽哆 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 10 12
孽跢 孽跢 跢他孽跢 Bu Kong Juan Suo Tuoluoni Jing 《不空羂索陀羅尼經》 Scroll 1 8
孽底 孽底 唵跋折囉薩埵微塞普吒耶薩婆播耶滿馱娜儞鉢囉慕乞叉耶薩婆播耶孽底弊薩嚩薩怛晚薩嚩怛他孽多三昧耶跋囉吽怛囉吒 Vajraśekharasūtra 《金剛頂瑜伽理趣般若經》 Scroll 1 7
车孽 車孽 加孽車孽車句 Yizi Ding Lunwang Niansong Yi Gui 《一字頂輪王念誦儀軌》 Scroll 1 7