NTI Reader
NTI Reader

安于 (安於) ānyú

ānyú verb to feel contented with
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Emotion 感情
Notes: (CC-CEDICT '安於')

Contained in

安于现状安于无诤

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Uṣṇīṣacakravartitantra (Yizi Qite Fo Ding Jing) 《一字奇特佛頂經》 Scroll 1 10
Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Dabao Guangbo Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 《大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經》 Scroll 3 9
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 7 8
Jingang Ding Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui 《金剛頂蓮華部心念誦儀軌》 Scroll 1 7
Jingang Tongzi Chi Nian Jing 《金剛童子持念經》 Scroll 1 6
Fo Ding Zun Sheng Tuoluoni Niansong Yi Gui Fa 《佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌法》 Scroll 1 6
Fo Shuo Ruyi Lun Lianhua Xin Rulai Xiuxing Guan Men Yi 《佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀》 Scroll 1 6
Miao Jixiang Pingdeng Yujia Mimi Guan Shen Cheng Fo Yi Gui 《妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌》 Scroll 1 6
Mañjuśrīmūlakalpa (Miao Jixiang Pingdeng Mimi Zuishang Guan Men Da Jiao Wang Jing) 《妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經》 Scroll 2 6
San Guo Yi Shi 《三國遺事》 Scroll 3 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
安于心 安於心 若安於心 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 7 16
安于本心 安於本心 安於本心 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 1 9
印安于 印安於 當結金剛輪印安於面門 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 9
安于脐 安於臍 舒兩頭指安於臍上 Zhu Fo Jingjie She Zhenshi Jing 《諸佛境界攝真實經》 Scroll 2 6
安于顶上 安於頂上 言已即作金剛合掌安於頂上 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 7 6
安于城门 安於城門 安於城門閫 Vimalakīrtinirdeśasūtra (Fo Shuo Dafang Guangdeng Ding Wang Jing) 《佛說大方等頂王經》 Scroll 1 5
拳安于 拳安於 左拳安於臍 Jingang Ding Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui 《金剛頂蓮華部心念誦儀軌》 Scroll 1 4
仰安于 仰安於 仰安於臍下 Jingang Ding Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui 《金剛頂蓮華部心念誦儀軌》 Scroll 1 4
安于生 安於生 婆羅門如是安於生 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 17 4
安于腰 安於腰 各安於腰側 Jingang Ding Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui 《金剛頂蓮華部心念誦儀軌》 Scroll 1 3