NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

帝释 (帝釋) Dìshì

Dìshì proper noun Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
Domain: Religion 宗教 , Subdomain: Hinduism 印度教 , Concept: Deva 天
Notes: Sanskrit equivalent: śakra, Pāli: Sakka; the ruler of the Trāyastriṃśa Heaven. An alternative name is Kauśika (BL 'Kauśika'; FGDB '帝釋天').

Contained in

帝释天天帝释佛说帝释般若波罗蜜经帝释所问经佛说帝释岩秘密成就仪轨帝释岩秘密成就仪轨

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 61
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 59
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 57
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 6 48
Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 44
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 25 42
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 40 37
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 28
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 8 28
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 21 26

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
告帝释 告帝釋 佛告帝釋曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 21
帝释白佛 帝釋白佛 帝釋白佛言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 20
帝释言 帝釋言 彼質多阿須倫語帝釋言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 14
帝释前 帝釋前 於帝釋前忉利天眾中鼓琴供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 11
帝释告 帝釋告 帝釋告曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 9
诣帝释 詣帝釋 即尋詣帝釋 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 9
帝释在前 帝釋在前 帝釋在前 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 8
帝释及 帝釋及 使汝帝釋及忉利天壽命延長 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 8
帝释白言 帝釋白言 帝釋白言 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 8
帝释念 帝釋念 今帝釋念我 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 8

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
帝釋 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 14
帝釋 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 57
善見帝釋宮殿 Scroll 20 in Dīrghāgama 《長阿含經》 14
忉利諸天帝釋 Scroll 21 in Dīrghāgama 《長阿含經》 25
忉利天帝釋 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
帝釋 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 7
第二天帝釋 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
七寶嚴麗帝釋 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
大梵王帝釋 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 3
帝釋 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 44
帝釋金剛 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
白天帝釋 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
見天帝釋 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 4
帝釋 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
帝釋 Scroll 6 in Qishi Jing 《起世經》 1
即時帝釋 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 3
帝釋三十三天 Scroll 8 in Qishi Jing 《起世經》 28
帝釋 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
即便帝釋 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 5
帝釋 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 28
帝釋 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
帝釋猶如力士 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 9
帝釋 Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
帝釋 Scroll 1 in Hai Ba De Jing 《海八德經》 1
帝釋問事 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 1