NTI Reader
NTI Reader

帝释 (帝釋) Dìshì

Dìshì proper noun Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度 , Concept: Deva 天
Notes: Sanskrit equivalent: śakra, Pāli: Sakka; the ruler of the Trāyastriṃśa Heaven. An alternative name is Kauśika (BL 'Kauśika'; FGDB '帝釋天').

Contained in

帝释天天帝释佛说帝释般若波罗蜜经帝释所问经佛说帝释岩秘密成就仪轨帝释岩秘密成就仪轨

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 61
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 2 59
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 57
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 6 48
Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 44
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 25 42
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 40 37
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 28
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 8 28
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 21 26

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
告帝释 告帝釋 佛告帝釋曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 21
帝释白佛 帝釋白佛 帝釋白佛言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 20
帝释言 帝釋言 彼質多阿須倫語帝釋言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 16
帝释前 帝釋前 於帝釋前忉利天眾中鼓琴供養 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 11
帝释告 帝釋告 帝釋告曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 9
帝释白言 帝釋白言 帝釋白言 Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 Scroll 1 8
见天帝释 見天帝釋 以見天帝釋 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 8
帝释及 帝釋及 使汝帝釋及忉利天壽命延長 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 8
帝释在前 帝釋在前 帝釋在前 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 8
帝释念 帝釋念 今帝釋念我 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 8