NTI Reader
NTI Reader

梵王 Fàn Wáng

Fàn Wáng proper noun Brahma
Domain: Buddhism 教 , Subdomain: India 印度
Notes: Sanskrit equivalent: brahmā

Contained in

大梵王

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 4 33
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 56 30
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 98 29
Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 28
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 8 22
Huayan You Yi 《華嚴遊意》 Scroll 1 20
He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 4 19
Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 Scroll 2 19
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 8 17
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 5 17

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
梵王种类 梵王種類 梵王種類 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 7
梵王帝释 梵王帝釋 梵王帝釋 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 5 7
梵王子 梵王子 是梵王子 Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 Scroll 1 7
帝释梵王 帝釋梵王 或言帝釋梵王 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 2 6
求梵王 求梵王 不求梵王 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 3 5
告梵王 告梵王 佛告梵王 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 4
梵王言 梵王言 梵王言 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 4
梵王说 梵王說 梵王說此偈言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 3
梵王知 梵王知 梵王知佛受請 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 3
梵王及 梵王及 此世界第一梵王及諸梵天皆有神通 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 3