NTI Reader
NTI Reader

菩萨行 (菩薩行) púsà xíng

púsà xíng noun bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教
Notes: Sanskrit equivalent: bodhisattva-caryā; the practice by a bodhisattva of the six pāramitās; translation by Watson: 'actions of the bodhisattvas' (FGDB '菩薩行'; BCSD '菩薩行'; Watson 1997, p. 121)

Contained in

观普贤菩萨行法经入菩萨行论菩萨行方便境界神通变化经普贤菩萨行愿赞郁迦罗越问菩萨行经菩萨行五十缘身经大乘修行菩萨行门诸经要集佛说观普贤菩萨行法经

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 365 66
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 464 54
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 15 51
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 87 47
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 2 46
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 13 46
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 587 46
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 3 44
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 17 43
Shang Zhu Tianzi Suo Wen Jing 《商主天子所問經》 Scroll 1 42

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
修菩萨行 修菩薩行 善修菩薩行 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 83
行菩萨行 行菩薩行 如來本行菩薩行時 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 82
空行菩萨行 空行菩薩行 菩薩摩訶薩當於色空行菩薩行 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 365 80
菩萨行时 菩薩行時 如來本行菩薩行時 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 1 25
菩萨行深 菩薩行深 是故菩薩行深般若波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 457 14
菩萨行菩萨行 菩薩行菩薩行 彼大悲菩薩行菩薩行來幾時 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 6 8
修行菩萨行 修行菩薩行 我本修行菩薩行時 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 372 8
随菩萨行 隨菩薩行 隨菩薩行 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 8 6
菩萨行菩提 菩薩行菩提 後亦無有菩薩行菩提行時能行如是施者 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 7 6
菩萨行檀波罗蜜 菩薩行檀波羅蜜 菩薩行檀波羅蜜 Jātaka Stories of the Bodhisattva (Pusa Ben Xing Jing) 《菩薩本行經》 Scroll 1 5