NTI Reader
NTI Reader

控告 kònggào

kònggào verb to accuse / to charge / to sue / to indict
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 31 2
Shizi Su Duo Wang Duan Rou Jing《師子素馱娑王斷肉經》 Scroll 1 1
Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 3 1
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 23 1
Po Xie Lun 《破邪論》 Scroll 1 1
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 51 1
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 46 1
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 48 1
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 72 1
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 16 1