NTI Reader
NTI Reader

髻珠 jìzhū

jìzhū noun a pearl worn in a topknot
Domain: Buddhism 佛教

Contained in

髻珠喻大乘金刚髻珠菩萨修行分

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dasheng Jingang Jizhu Pusa Xiuxing Fen 《大乘金剛髻珠菩薩修行分》 Scroll 1 6
Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 4 2
Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 4 2
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 8 1
Da Piluzhena Fo Shuo Yao Lue Niansong Jing 《大毘盧遮那佛說要略念誦經》 Scroll 1 1
Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 《大乘密嚴經》 Scroll 3 1
Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》 Scroll 6 1
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 118 1
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 9 1
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 3 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
金刚髻珠 金剛髻珠 金剛髻珠 Dasheng Jingang Jizhu Pusa Xiuxing Fen 《大乘金剛髻珠菩薩修行分》 Scroll 1 6
髻珠大王 髻珠大王 時金剛髻珠大王 Dasheng Jingang Jizhu Pusa Xiuxing Fen 《大乘金剛髻珠菩薩修行分》 Scroll 1 3
解髻珠 解髻珠 如解髻珠 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 5 2
髻珠坠落 髻珠墜落 主族中最上髻珠墜落 Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 4 2
赐髻珠 賜髻珠 賜髻珠七寶 Jingang Ding Yizi Ding Lunwang Yujia Yiqie Shi Chu Niansong Cheng Fo Yi Gui 《金剛頂一字頂輪王瑜伽一切時處念誦成佛儀軌》 Scroll 1 2
菩萨髻珠 菩薩髻珠 今菩薩髻珠即是其 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 4 2
髻珠菩萨 髻珠菩薩 金剛髻珠菩薩修行分經 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 24 2
髻珠双 髻珠雙 衣寶與髻珠雙至 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 20 2
获髻珠 穫髻珠 既獲髻珠淡然閑放 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 8 2