NTI Reader
NTI Reader

金银 (金銀) jīn yín

jīn yín phrase gold and silver
Domain: Literary Chinese 文言文

Contained in

金银花不捉持金银戒金银纸

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 10 38
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 21 23
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 15 20
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 3 18
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 54 18
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 10 17
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 60 16
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 15
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 5 15
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 6 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
金银琉璃 金銀琉璃 以七寶金銀琉璃水精赤真珠車璩馬瑙作塹壘 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 55
金银珍宝 金銀珍寶 亦不著金銀珍寶 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 34
所谓金银 所謂金銀 所謂金銀琉璃 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 27
金银水精 金銀水精 金銀水精琉璃馬瑙赤真珠車璩 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 17
畜金银 畜金銀 云何沙門釋子比丘自為受畜金銀寶物 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 12
七宝金银 七寶金銀 以七寶金銀琉璃水精赤真珠車璩馬瑙作塹壘 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 12
金银宝物 金銀寶物 云何沙門釋子比丘自為受畜金銀寶物 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 10
钱金银 錢金銀 令天為我雨錢金銀七日七夜 Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》 Scroll 1 8
金银七 金銀七 令天為我雨錢金銀七日七夜 Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》 Scroll 1 8
珍宝金银 珍寶金銀 珍寶金銀 Sutra on King Prasenajit Covered in Dust After His Mother Passed Away 《佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經》 Scroll 1 6