NTI Reader
NTI Reader

月明 yuèmíng

yuèmíng noun moonlight
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (GCED '月')

Contained in

月明菩萨经天心月明心如净莲,月明千里日月明心月明天清水清月明花香月明净月明心云山月明

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Shuo Za Zang Jing 《佛說雜藏經》 Scroll 1 9
Collection of records concerning the Chinese Buddhist Canon (Chu San Zang Ji Ji) 《出三藏記集》 Scroll 2 8
Yueming Pusa Jing (Candraprabhabodhisattva) 《月明菩薩經》 Scroll 1 8
Aśokadattavyākaraṇa (Asheshi Wang Nu Ashuda Pusa Jing) 《阿闍貰王女阿術達菩薩經》 Scroll 1 6
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 2 6
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 30 6
Maitreyaparipṛcchā (Mile Pusa Suo Wen Benyuan Jing) 《彌勒菩薩所問本願經》 Scroll 1 5
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 8 5
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 4
Da Zhoukan Ding Zhong Jing Mulu 《大周刊定眾經目錄》 Scroll 4 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
月明佛 月明佛 南無月明佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 5 14
南无月明 南無月明 南無月明佛 Fo Shuo Fo Ming Jing 《佛說佛名經》 Scroll 5 12
月明如来 月明如來 其中佛號月明如來 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 6 7
月明童男 月明童男 佛告月明童男 Yueming Pusa Jing (Candraprabhabodhisattva) 《月明菩薩經》 Scroll 1 5
妇月明 婦月明 佛知王婦月明心所願 Aśokadattavyākaraṇa (Asheshi Wang Nu Ashuda Pusa Jing) 《阿闍貰王女阿術達菩薩經》 Scroll 1 5
载月明 載月明 滿船空載月明歸 Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 3 4
月明归 月明歸 滿船空載月明歸 Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 3 4
月明王 月明王 爾時月明王見此盲人哀之淚出 Maitreyaparipṛcchā (Mile Pusa Suo Wen Benyuan Jing) 《彌勒菩薩所問本願經》 Scroll 1 4
譬如月明 譬如月明 譬如月明在中行 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 4
月明前 月明前 三更初夜月明前 Quotations from Chan Master Caoshan Yuanzheng from Fuzhou 《撫州曹山元證禪師語錄》 Scroll 1 3