NTI Reader
NTI Reader

那么 (那麼) nàme

  1. nàme conjunction or so / so / so very much / about / in that case
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词 , Concept: Inference 推论
  2. nàme pronoun like that / in that way
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词 , Concept: Demonstrative Pronoun 指示代词

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 6 8
Śuraṅgamasūtra (Da Fo Ding Rulai Mi Yin Xiu Zheng Liaoyi Zhu Pusa Wan Xing Shou Leng Yan Jing) 《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》 Scroll 7 6
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 6
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 9 5
Notes on the Meaning of the Śūraṅgama Sūtra 《首楞嚴義疏注經》 Scroll 7 4
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 24 3
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 10 3
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 45 3
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 11 3
Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 3