NTI Reader
NTI Reader

诸相 (諸相) zhūxiāng

zhūxiāng phrase all appearances
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (FGDB '諸相')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
离诸相 離諸相 離諸相 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 8 49
诸相师 諸相師 諸相師受命而觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 39
诸相好 諸相好 求諸相好 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 22
诸相无漏心 諸相無漏心 由離諸相無漏心力 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 376 18
诸相具足 諸相具足 諸相具足 Candraprabhabodhisattvacaryāvadāna 《月光菩薩經》 Scroll 1 14
召诸相 召諸相 即為召諸相師 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 1 13
清净诸相 清凈諸相 譬如色乃至識畢竟清淨諸相句義實無所有 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 486 12
诸相不能 諸相不能 諸相不能破壞諸相 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 306 12
诸相句义 諸相句義 譬如色乃至識畢竟清淨諸相句義實無所有 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 486 12
具诸相 具諸相 具諸相好以嚴身 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 3 11