NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

三昧 sānmèi

sānmèi noun samādhi / concentrated meditation / mental concentration
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: samādhi, Pāli: samādhi, Japanese: sanmai; a higher level of concentrated meditation. According to the Tiantai School, there are four kinds of samadhi: (1) constant sitting samadhi 常坐三昧; (2) constant walking samadhi 常行三昧; (3) half walking, half sitting samadhi 半行半坐三昧; 4 non-walking, non-sitting samadhi 非行非坐三昧 (BL 'samādhi'; FGDB '三昧')

Contained in

三昧地金刚三昧经一行三昧般舟三昧经常坐三昧常行三昧半行半坐三昧非行非坐三昧无诤三昧佛说观佛三昧海经四种三昧法华三昧诸法无诤三昧法门首楞严三昧经佛说最上根本大乐金刚不空三昧大教王经三昧身金刚三昧顶三昧法华三昧经海印三昧等目菩萨所问三昧经如幻三昧经宝积三昧文殊师利菩萨问法身经四童子三昧经等集众德三昧经集一切福德三昧经菩萨念佛三昧经大方等大集经菩萨念佛三昧分坐禅三昧经佛说佛印三昧经佛印三昧经佛说自誓三昧经自誓三昧经佛说如来独证自誓三昧经如来独证自誓三昧经佛说伅真陀罗所问如来三昧经伅真陀罗所问如来三昧经文殊支利普超三昧经佛说法律三昧经法律三昧经佛说慧印三昧经慧印三昧经佛说弘道广显三昧经弘道广显三昧经无极宝三昧经佛说宝如来三昧经宝如来三昧经佛说超日明三昧经超日明三昧经月灯三昧经佛说月灯三昧经

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 47 764
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 5 518
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 2 509
Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 6 373
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 4 290
Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 8 289

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
心三昧 心三昧 若無相心三昧 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 37
意三昧 意三昧 彼入定意三昧 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 29
禅三昧 禪三昧 有禪三昧善 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 26
三昧心 三昧心 隨三昧心憶本所生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 23
三昧起 三昧起 世尊從三昧起 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 17
三昧正受 三昧正受 即如其像三昧正受 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 15
像三昧 像三昧 即如其像三昧正受 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 15
随三昧 隨三昧 隨三昧心憶本所生 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 14
入三昧 入三昧 即入三昧 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 14
三昧念 三昧念 有禪三昧念善 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 8

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
三昧 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
定意三昧 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
三昧 Scroll 7 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
世尊三昧思惟 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
一者三昧 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
正受三昧思惟 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
三昧 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
火界三昧般涅槃 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
一時舍衛國祇樹給孤獨園火界三昧 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 6
三昧正受 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 9
三昧 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 6
尊者金剛子三昧 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
三昧 Scroll 18 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
受持三昧 Scroll 21 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
世尊三昧 Scroll 33 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
摩訶目乾連三昧 Scroll 1 in Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 1
乃至三昧 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 2
三昧正受 Scroll 1 in Li Shui Jing (Pacalā Sutta) 《離睡經》 6
三昧第一 Scroll 1 in Zhu Fa Ben Jing (Mūla Sutta) 《諸法本經》 2
不錯三昧 Scroll 1 in Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 2
寧可三昧正受 Scroll 1 in Zhanpo Biqiu Jing (Kāraṇḍavasutta) 《瞻婆比丘經》 5
寧可三昧正受 Scroll 1 in Mo Rao Luan Jing 《魔嬈亂經》 6
入室正受三昧 Scroll 1 in Bi Mo Shi Mulian Jing (Māratajjaniyasūtta) 《弊魔試目連經》 4
以此三昧清淨無有 Scroll 1 in Fo Wei Huangzuyuan Lao Poluomen Shuo Xue Jing (Verañja) 《佛為黃竹園老婆羅門說學經》 3
禪定三昧 Scroll 3 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 5