NTI Reader
NTI Reader

大山 dà shān

  1. dà shān set phrase tall mountain
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
  2. dà shān proper noun Dashan
    Domain: Literary Chinese 文言文 , Concept: Person 人
    Notes: Stage name of Canadian Mark Henry Rowswell (1965-), actor and well-known TV personality in PRC (CC-CEDICT '大山')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 68 26
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 9 12
Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 11
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 70 9
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 21 9
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 9 9
Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 《十住經》 Scroll 9 8
Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 5 8
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 34 7
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 2 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
大山王 大山王 即便造作彼須彌留大山王身 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 9 47
犹如大山 猶如大山 猶如大山 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 6 16
余大山 餘大山 諸餘大山及須彌山王之外 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 15
大山及 大山及 大山及須彌山王 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 10
一大山 一大山 尊者多財子化一大山四寶莊嚴 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 2 8
大山夜叉 大山夜叉 大山夜叉發淨心 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 5 7
须弥大山 須彌大山 手接須彌大山王 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 8 7
譬如大山 譬如大山 譬如大山 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 5
十大山 十大山 如因大地有十大山王 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 27 5
留大山 留大山 即便造作彼須彌留大山王身 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 9 5