NTI Reader
NTI Reader

经典 (經典) jīngdiǎn

 1. jīngdiǎn noun a classic / a scripture / a canonical text
  Domain: Literature 文学
  Notes: (Guoyu '經典' 1)
 2. jīngdiǎn adjective classical
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Guoyu '經典' 3)
 3. jīngdiǎn noun the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (Ding '經典'; FGDB '經典'; SH '經典')

Contained in

释文经典经典著作

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 546 67
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 4 42
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guangming Jing) 《金光明經》 Scroll 2 38
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 439 38
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 560 33
He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 5 31
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 6 27
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 18 25
Sarvadharmaguṇavyūharājasūtra (Fo Shuo Yiqie Gongde Zhuangyan Wang Jing) 《佛說一切功德莊嚴王經》 Scroll 1 25
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 45 23

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
什深经典 甚深經典 善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 103 289
相应经典 相應經典 令於此六波羅蜜多相應經典受持 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 302 107
佛教经典 佛教經典 佛教經典系列提供 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 50
经典系列 經典系列 佛教經典系列提供 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 50
余经典 餘經典 而攀枝葉諸餘經典 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 303 15
经典书写 經典書寫 若菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多甚深經典書寫 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 439 13
二乘经典 二乘經典 二乘經典不能引發一切智智 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 303 12
经典受持 經典受持 令於此六波羅蜜多相應經典受持 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 302 10
经典不能 經典不能 二乘經典不能引發一切智智 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 303 9
经典深心 經典深心 能於如是甚深般若波羅蜜多相應經典深心信樂 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 546 8