NTI Reader
NTI Reader

经典 (經典) jīngdiǎn

 1. jīngdiǎn noun a classic / a scripture / a canonical text
  Domain: Literature 文学
  Notes: (Guoyu '經典' 1)
 2. jīngdiǎn adjective classical
  Domain: History 历史
  Notes: (Guoyu '經典' 3)
 3. jīngdiǎn noun the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: (Ding '經典'; FGDB '經典'; SH '經典')

Contained in

释文经典经典著作

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 546 67
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 4 42
Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guangming Jing) 《金光明經》 Scroll 2 38
He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 5 30
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 6 27
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 560 27
Sarvadharmaguṇavyūharājasūtra (Fo Shuo Yiqie Gongde Zhuangyan Wang Jing) 《佛說一切功德莊嚴王經》 Scroll 1 25
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 45 23
Hastikakṣyā (Fo Shuo Wu Xiwang Jing) 《佛說無希望經》 Scroll 1 22
Akṣayamatinirdeśasūtra (Echamo Pusa Jing) 《阿差末菩薩經》 Scroll 7 22

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
相应经典 相應經典 令於此六波羅蜜多相應經典受持 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 302 108
佛教经典 佛教經典 佛教經典系列提供 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 50
经典系列 經典系列 佛教經典系列提供 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 50
余经典 餘經典 而攀枝葉諸餘經典 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 303 16
二乘经典 二乘經典 二乘經典不能引發一切智智 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 303 12
经典受持 經典受持 令於此六波羅蜜多相應經典受持 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 302 9
经典深心 經典深心 能於如是甚深般若波羅蜜多相應經典深心信樂 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 546 8
经典所在 經典所在 若此經典所在之處 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 7
读诵经典 讀誦經典 讀誦經典 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 7
讽诵经典 諷誦經典 又能教授七百梵志諷誦經典 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 5 5