NTI Reader
NTI Reader

修撰 xiūzhuàn

xiūzhuàn verb to compile / to compose
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '修撰')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 2 11
Bian Zheng Lun 《辯正論》 Scroll 8 9
Zhong Jing Mulu 《眾經目錄》 Scroll 7 4
Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 3 3
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 5 3
Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 1 2
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 19 2
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 2
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 15 2
Miaofa Lianhua Jing Xuan Zan 《妙法蓮華經玄贊》 Scroll 7 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
史馆修撰 史館修撰 史館修撰裴休撰碑銘 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 42 6
修撰疏 修撰疏 故修撰疏辭以伸其旨 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 1 4
等修撰 等修撰 奉宣令良秀等修撰新翻大乘理趣六波羅 Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 5 3
公修撰 公修撰 洪州太守榮公修撰 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 19 3
桃园修撰 桃園修撰 在內於南桃園修撰新譯仁王般若經疏微僧 Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 3 2
勅修撰 勅修撰 即准勅修撰僉定訖上者 Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 2 2
修撰裴休 修撰裴休 史館修撰裴休撰碑銘 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 42 2
修撰并行 修撰並行 所修撰並行於代 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 8 2
修撰上 修撰上 人兼禮部侍郎史館修撰上柱國臣于邵奉行 Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 2 2
修撰讫 修撰訖 昔修撰訖隨表 Da Tang Zhen Yuan Xu Kaiyuan Shijiao Lu 《大唐貞元續開元釋教錄》 Scroll 2 2