Back to collection

The Overall Meaning of the Dharanis (Zong Shi Tuoluoni Yi Zan) 總釋陀羅尼義讚

Scroll 1

Click on any word to see more details.

總釋陀羅尼義讚
三藏沙門廣智不空 解釋

[0898a06] 如來俱胝 僧祇積集菩提資糧 加持陀羅尼真言文字頓悟菩薩 福德智慧資糧大乘菩薩道
修行無上菩提所謂波羅蜜 成佛真言陀羅尼三密修行成佛 梵語名為總持
三摩地顯教 大乘 雜染證得清淨法界等流教法
一字無量 演說逆順自在三摩地由此 三昧現前無量三摩
菩薩六趣受生 隨煩惱其三由此三摩地五神通成就利樂無邊有情由此受持陀羅
成就所聞所謂一切契經一切如來 菩薩無量修多羅永不 真如相應真詮
真言清淨法界以為真言義真 勝義相應一一中有實相三摩地 瑜伽真言月輪
布列真言文字專注三摩 三摩地真言真言 其中所有文字一一名為
真言密言具有法密 法外二乘境界真言菩薩所聞 所持軌則印契曼荼羅修行悉地
密言密言真言中一一字 威德菩薩三摩地密言由此 真言文字三摩地相應威力遍布真言
微妙色獲得五神通 威德自在壽量無盡聞持密言 三密軌則弟子自知
乃至本尊形像印契觀門受持 心所三摩地聞持天眼天耳 悉地名為修行
一一光明遍照十方世界一切 有情沈溺生死苦無明煩惱 離苦解脫瑜伽
相應通達明了般若波羅蜜遠離 道理三摩地真言種子心月 獲得大光照明三摩地成就
聞持證得聞持能破證得 菩提心成就

[0898b21] 陀羅尼真言密言梵文 修多羅稱說真言密教中說如是 一字真言乃至二字三字乃至
萬字乃至無量無邊 陀羅尼真言密言三密相應不暇 多劫難行苦行成安

總釋陀羅尼義讚

* * *

【經文資訊大正藏 18 No. 0902 總釋陀羅尼義讚
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary