Miao Jixiang Pingdeng Yujia Mimi Guan Shen Cheng Fo Yi Gui 妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌

Translated by Ci Xian

Colophon

第 20 冊 No. 1193 妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌 宋 慈賢譯 共 1 卷 Volume 20, No. 1193 Miao Jixiang Pingdeng Yujia Mimi Guan Shen Cheng Fo Yi Gui Translated by Ci Xian in the Song in 1 scroll

Notes

English translations: None

Primary Source

Ci Xian, 《妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌》 'Miao Jixiang Pingdeng Yujia Mimi Guan Shen Cheng Fo Yi Gui,' in Taishō shinshū Daizōkyō 《大正新脩大藏經》, in Takakusu Junjiro, ed., (Tokyo: Taishō Shinshū Daizōkyō Kankōkai, 1988), Vol. 20, No. 1193, Accessed 2016-10-08, http://tripitaka.cbeta.org/T20n1193.

Collection vocabulary analysis