Back to collection

Wonderful, Auspicious Yoga Esoteric Visualization Ritual for Attainment of Buddhahood (Miao Jixiang Pingdeng Yujia Mimi Guan Shen Cheng Fo Yi Gui) 妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌

Scroll 1

Click on any word to see more details.

妙吉祥平等瑜伽祕密成佛 儀軌
契丹國中天竺 摩竭陀國三藏法師慈賢

[0930a23] 課誦法事供養歸命八大

[0930a25] () 騰達 [*] () () 僧伽 () () 囉怛曩 ()
() [*] () () () (上聲) ()
() () 悉達 () 薩嚩 () () () ()
() (十一) () () (十二) [*]
(十三) () () [*] (十四) ( )
() () (十六) (十七) () (合十)
() (十九) (二十) 嚩囉 () () ()
(二十一) () () () (二十二)

入道 面向 
微塵  金剛

[0930b12] 真言

[0930b13] ()

[0930b14] 口四清淨

[0930b15] () 薩嚩 () ( )

[0930b17] 三業清淨

[0930b18] 薩嚩 ()

[0930b19] 三業清淨

[0930b20] () 薩嚩 () ()

三業清淨 運心六道
一切諸眾生

[0930b24] 業障煩惱悉皆消滅獲得清淨 上方運心供養金剛手亦復如是金剛身諸佛
五指金剛智甘露水 洗滌六塵凡夫 月輪己身吽字猶如
月輪燈光真言加持

[0930c03] ()

[0930c04] 吽字月輪大光 火星良久真言

[0930c06] () 嚩日囉 ()

月輪 光明
真言 應當

[0930c09] 真言

[0930c10] () 嚩日囉 ()

光明不動 
真言 

[0930c13] 真言

[0930c14] () () 嚩日囉 ()

 真言

[0930c16] 真言

[0930c17] () 嚩日囉 ()

 大覺
祕密 加持

[0930c20] 真言

[0930c21] () 嚩日囉 () ()

光明 如同大覺
陀羅尼 

[0930c24] 真言

[0930c25] () 嚩日囉 ()

自身 金剛
猶如如來身 等同無有
真言

[0930c29] 薩嚩 ()

[0931a01] 右手執金剛左手波羅蜜 佛印五鈷如來 波羅蜜菩薩自身寶生佛
蓮華頂禮 (去聲) 種智安置蓮華蓮華
金剛金剛日月日輪 二字月輪之上十六梵字出生 不可得月輪
良久字形 毘盧四方佛次第安置悉皆同等 種智三重
明王如是第一八菩薩種智第二次第分布 十二明王種智及其密號
安立身為念佛 真言

[0931a18] 沒馱嚩日囉 () () 滿 () ( ) 嚩日囉 () ()
() () (上聲) () () ()
() () 沒馱 () () () () () 薩嚩
() 嚩日囉 (合十) () (十一)

[0931a25] 中法阿字 蓮華阿彌陀觀想念法 真言

[0931a28] () () 滿 () 嚩日囉 () ()
() ( ) () () () ()
() 沒馱 () () () () () 薩嚩 () 怛他誐多 ()
嚩日囉 () (合十) ( ) (十一)

[0931b06] 吽字即為 金剛阿閦觀行陀羅尼

[0931b09] 嚩日囉 () () 滿 () ( ) 嚩日囉 () ()
() () () ( ) () 舍那 ()
() 沒馱 () () () () () 薩嚩 ()
嚩日囉 () () () ()

三寶 安心不動
金剛 繫閉六根
隨念隨一 金剛

[0931b19] 真言

[0931b20] () 嚩日囉 () [*] ()

[0931b21] 重心歸命三寶陀羅尼

[0931b22] 沒馱 () 達摩 () 僧伽 () 阿婆 () ()
() () () () (上聲) [*]
() () (上聲) () () (上聲) () ()
() [*] () (十一)

歸命三寶 面前
 
 三角
寶地 兩手
掌心安於 金剛不用
如此安置 應觀阿字
 
蓮華 吽字
金剛 
七寶 三重
四門 四門
青色 西金色
 日月
阿吽 月輪
 
阿字 蓮華
吽字 金剛
然後三字 
 五佛波羅蜜
內外十二 大明
種智次第 

[0931c21] 兩手蓮華上方如來 真言

[0931c23] () 阿迦 () () () 滿 () ()
[*] () ()

上方 
真言 運心東門

[0931c27] 薩嚩怛他誐多 () () () () ()
() 薩嚩 () 嚩日囉 () () () () [*] ()

想佛 寶瓶灌頂
真言 運心南門

[0932a04] 薩嚩 () ( ) () () ()
薩嚩 () 嚩日囉 () 囉怛曩 () () [*] [*] ()

灌頂 歸命如來
依法修行 法供養
真言 西門

[0932a11] 薩嚩怛他誐多 () () () () ()
() 薩嚩 () 嚩日囉 () () () () [*] ()
紇哩 ()

自身 堅固不生
辦事無有 供養於佛
一切有情 獲悉
真言 北門

[0932a19] 薩嚩怛他誐多 () () () () () 薩嚩怛他誐多
() () () () [*] ()

 志誠
隨分供養 歸命如來
伽陀 東門中方

[0932a25] 薩嚩怛他誐多 () () () () () 嚩日囉
() 滿 () 嚩日囉 () (一切)

五佛 歌詠如來
四方四佛 東方
金剛身

[0932b02] () () 嚩日囉 (二合一) ( ) () 嚩日囉 ()
() 沒馱 () () 曼拏攞 () () 嚩日囉 () ()
嚩日囉 () 曩謨 () ()

[0932b06] 毘盧如來金剛身

[0932b07] () 摩訶 () 嚩日囉 () () () ()
() () () () () () ()
() 嚩日囉 () 曩謨 () ()

[0932b11] 寶生如來金剛身

[0932b12] 囉怛曩 () () () 嚩日囉 () 迦沙 () ()
() () (去聲) () [*(-+)] () 嚩日囉 ()
曩謨 () ()

[0932b16] 阿彌陀如來金剛甘露

[0932b17] 嚩日囉 () () () () () ()
() 嚩日囉 () () () () () () 婆沙
() 曩謨 () ()

[0932b21] 不空成就如來金剛覺有情

[0932b22] 嚩囉 (二合一) 三部 () () () ()
() [*] [*(-+)] () () 嚩囉 () () 曩謨 ()
()

五佛 運心地壇
置於頂上 頭冠
二壇水乳 和合一處
各各不分 安坐思惟
結契 
次第

阿閦如來 安於


[0932c04] () ()

毘盧遮那佛 金剛拳
指端

[0932c07] 嚩日囉 ()

寶生如來 安於
施願

[0932c10] 囉怛曩 () (去聲) [*] ()

阿彌陀如來 
相背 

[0932c13] (去聲) 紇哩 ()

不空成就佛 
施無畏

[0932c16] 悉地

金剛波羅蜜 金剛


[0932c19] 悉馱 () () () ()

波羅蜜 印相


[0932c22] () () () ()

波羅蜜 金剛
 上文


[0932c26] () () () 薩嚩 () () ()
()

羯磨波羅蜜 金剛


[0933a01] () () () () ()

菩薩二十 印相應當
金剛 左右
地藏菩薩 二手旋舞
便金剛 
 旋舞

[0933a07] () () (去聲) () () ()

金剛手菩薩 
施願 

[0933a10] 嚩日囉 () [*(-+)] () () ()

菩薩 
右手 

[0933a13] (去聲) () () () ()

觀自在菩薩 
 右旋住心

[0933a16] () () (上聲) () () ()

除蓋障菩薩 


[0933a20] 薩嚩嚩囉 () () [*(-+)] () ()

薩埵菩薩 安於
右手 

[0933a23] 滿 ()

妙吉祥菩薩 
 兩眼隨手

[0933a26] 滿祖室哩 ()

彌勒菩薩 
 中文

[0933a29] 每怛哩 () () () ()

供養菩薩 安於
面前 

[0933b03] 嚩囉 () [*]

菩薩 左手
 佛頂

[0933b06] 嚩日囉 () ()

散華菩薩 
 面前向外

[0933b09] 嚩日囉 () ()

塗香菩薩 香爐
供養

[0933b12] 嚩日囉 ()

供養菩薩 左手
供養

[0933b15] 嚩日囉 ()

甘露菩薩 左手
甘露水 右手

[0933b18] 嚩日囉 ()

供養菩薩 安於
右手面前 猶如

[0933b21] 嚩日囉 ()

供養菩薩 二手

[0933b23] 嚩日囉 ()

供養菩薩 
 

[0933b26] 嚩日囉 () ()

[0933b27] 此處應用大明真言印契

祕密供養 飲食
塗香 種種供養
有心疲倦 不盡諸法
出於道場 奉送
思惟 諸如來
運心供養 錯誤
願佛哀愍 甘露水
洗滌一切 悉皆消滅
奉送真言

[0933c08] () () 薩嚩 () () () ()
(去聲) () () 薩嚩沒馱 () () (去聲) ()
怛囉 () 怛囉 () () () () 薩嚩 () ()
() 怛囉 () () 乞叉 () [*(-+)] () 薩摩
(合十) () () (合十) () 滿 (合十)
() ( ) () [*] (十五) () () (十六)
薩嚩 (合十) (十八) () [*] () [*] (十九)
[*] (二十) () (二十一) ( ) (二十二) 怛囉
(二十三) (二十四) () (上聲) (二十五)
(二十六) 薩迦 () 薩嚩 () (合十)

金剛阿闍黎 弟子灌頂
 密語
所謂四明

[0933c29] () () 真言弟子 納麼 () 明王

白芥子 
一切煩惱 
加持淨水 弟子
 真言
加持 供養諸天
龍神八部 祕密
不得宣傳 智慧
宣說

妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌

* * *

【經文資訊大正藏 20 No. 1193 妙吉祥平等瑜伽祕密觀身成佛儀軌
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary