Back to collection

Wisdom King Ucchusma Sanskrit Liturgy (Wu Chu Se Ming Wang Yi Gui Fan Zi) 烏芻澁明王儀軌梵字

Scroll 1

Click on any word to see more details.

烏芻澁明王儀軌梵字
[0141b19] oṃ ta thā ga to dbha vā ya svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0141b20] oṃ pa dmo dbha vā ya svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0141b21] oṃ va jro dbha vā ya svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0141b22] oṃ va jro gni pra dī ptā ya svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0141b23] oṃ va jra kro dha ma hā ba la ha na da ha pa ca vi
thaṃ sa ya u ccha ṣma kro dha hūṃ pha ṭ svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0141b26] oṃ jvā la jvā la sa rva du ṣṭa sta mbha ya sta mbha
ya du rdha ra du ṣṭā ni vā ra ya ra kṣa ra kṣa māṃ svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0141b29] oṃ sa rvā ga jaṃ ma hā te jaṃ va jrā śa ni va ya sta
mbha ya hūṃ pha ṭ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0141c02] oṃ kro dha na hūṃ jaḥ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0141c03] oṃ hūṃ pha ṭ u gra śū la pā ṇi hūṃ hūṃ hūṃ pha ṭ pha
ṭ pha ṭ oṃ jyo ti ni nā da hūṃ hūṃ hūṃ pha ṭ pha ṭ pha ṭ oṃ
oṃ oṃ ma hā va la svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5
/SD-D5B4.gif)

[0141c07] oṃ ki li ki li va jra va jri bhū rva nva va nva hūṃ
pha ṭ

[0141c09] oṃ sa ra sa ra va jra prā ka ra hūṃ pha ṭ

[0141c10] oṃ vi ma lo da dhi svā hā

[0141c11] oṃ a ca la hūṃ

[0141c12] oṃ a ca la vī re svā hā

[0141c13] oṃ ka ma la svā hā

[0141c14] na maḥ sa rva ta thā ga te bhyo vi śva mu khe bhyaḥ
sa rva thā khaṃ u dga te spha ra hī maṃ ga ga na kaṃ svā hā
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0141c17] oṃ su si ddhi ka ri jvā li tā naṃ ta mū rtta ye jvā
la jvā la ba ndha ba ndha ha na ha na hūṃ pha ṭ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0141c20] oṃ tu ru tu ru hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5
/SD-D5B4.gif)

[0142a02] na ma strya thi kā nāṃ sa rva ta thā ga tā nāṃ oṃ va
jraṃ gi nyā ka rṣa ya hye hi bha ga vaṃ svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142a05] oṃ va jra dhṛ k e hye hi bha ga vaṃ va jra dhṛ k oṃ
va jra kro dha ma hā va la ka ra ka ra cchi nda cchi nda hūṃ
pha ṭ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142a08] oṃ vi sphu ra dra kṣa va jra paṃ ja na hūṃ pha ṭ
![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142a10] oṃ a sa maṃ gi ni hūṃ pha ṭ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142a11] oṃ va jra vī rā ya svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142a12] ma hā ba lā ya ca ṇḍā ya vi dyā rā ja ya da ṇḍi ne
vi nā ya ka dhṛ k tā jñā ya na maḥ kro dhā ya va jri ṇe ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142a15] oṃ ku la ndha ri ba ndha ba ndha hūṃ pha ṭ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142a16] oṃ śve te ma hā śve te kha da ne svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142a17] oṃ va jra dhṛ k ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-
D5B4.gif)

[0142a18] oṃ bhūḥ jvā la hūṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5
/SD-D5B4.gif)

[0142a19] oṃ ki li ki li va jra hūṃ pha ṭ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142a20] oṃ e hye hi ma hā bhū ta de va rṣi dvi ja sa tta ma
gṛ hi tvā du ti ma ha ra ma smi saṃ ni hi to bha va a gni ye
ha vya ka vya vā hā nā ya svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142a24] oṃ a mṛ te ha na ha na hūṃ pha ṭ ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142a25] oṃ va ra da va jra dhaṃ ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142a26] a gna ye ha vya ka vya vā ha nā ya dī pya dī pya dī
pa ya svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142a28] pū ji to si ma yā bha ktyā ga ccha a gni sva bha va
nāṃ pu na ra pyā ga mā da ya svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142b01] na maḥ strya thi kā nāṃ sa rva ta thā ga ta nāṃ āṃ vi
ra ji vi ra ji ma hā va jri sa ta sa ta sā ra te sā ra te
tra yi tra yi vi dha ma ni sa mbha ja ni ta ra ma ti si ddhā
gre trāṃ svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142b06] oṃ ru drā ya svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142b07] oṃ śa krā ya svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-
gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142b08] oṃ a gna ye svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5
/SD-D5B4.gif)

[0142b09] oṃ vai va svā tā ya svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142b10] oṃ ra kṣa sā dhi pa tā ye svā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142b11] oṃ me gha śa nā ya svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web
/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

[0142b12] oṃ vā ya ve svā hā ![SD-D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5
/SD-D5B4.gif)

[0142b13] oṃ ya kṣa vi dya dha ri svā hā ![SD-
D5B4.gif](/cb_tripitaka_web/sd-gif/D5/SD-D5B4.gif)

儀軌

* * *

【經文資訊大正藏 21 No. 1226 明王儀軌梵字
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】資料庫中華電子佛典協會(CBETA)大正藏編輯
【原始資料】鎮國大德提供北美大德提供
其他事項資料庫自由免費流通詳細內容參閱【 [ 中華電子佛典協會資料庫版權宣告
](http://www.cbeta.org/copyright.php) 】

* * *
網站採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-相同方式分享 3.0 台灣 (中華民國) 授權條款授權.
Copyright ©1998-2016 CBETA

Dictionary loading status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary