Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 大正新脩大藏經

Top Level Contents > Volume 16

Volume 16 Jingji Section 經集部

No.Title
656 Pusa Yingluo Jing 菩薩瓔珞經
657 Kuśalamūlasamparigraha (Fo Shuo Hua Shou Jing) 佛說華手經
658 Ratnameghasūtra (Bao Yun Jing) 寶雲經
659 Dasheng Bao Yun Jing 大乘寶雲經
660 Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 佛說寶雨經
661 Mañjuśrīparipṛcchā (Dasheng Bai Fu Xiang Jing) 大乘百福相經
662 Mañjuśrīparipṛcchā (Dasheng Bai Fu Zhuangyan Xiang Jing) 大乘百福莊嚴相經
663 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Jin Guangming Jing) 金光明經
664 He Bu Jin Guangming Jing 合部金光明經
665 Suvarṇaprabhāsauttamarājasūtra (Sutra of Supreme Golden Light) 金光明最勝王經
666 Tathāgatagarbhasūtra (Dafang Guangdeng Rulai Zang Jing) 大方等如來藏經
667 Tathāgatagarbhasūtra (Dafang Guang Rulai Cang Jing) 大方廣如來藏經
668 Tathāgatagarbhasūtra (Fo Shuo Bu Zeng Bu Jian Jing) 佛說不增不減經
669 Fo Shuo Wushang Yi Jing 佛說無上依經
670 Laṅkāvatāra Sūtra 楞伽阿跋多羅寶經 (translated by Guṇabhadra)
671 Laṅkāvatāra Sūtra 入楞伽經 (translated by Bodhiruci)
672 Laṅkāvatāra Sūtra 大乘入楞伽經 (translated by Siksananda)
673 Mahāyānābhisamaya (Dasheng Tong Xing Jing) 大乘同性經
674 Mahāyānābhisamaya (Zheng Qi Dasheng Jing) 證契大乘經
675 Sandhīnirmocanasūtra (Shen Mi Jietuo Jing) 深密解脫經
676 Sandhīnirmocanasūtra (Jie Shen Mi Jing) 解深密經
677 Sandhīnirmocanasūtra (Fo Shuo Jie Jie Jing) 佛說解節經
678 Sandhīnirmocanasūtra (Xiangxu Jietuo Di Boluomi Liaoyi Jing) 相續解脫地波羅蜜了義經
679 Xiangxu Jietuo Rulai Suo Zuo Sui Shun Chu Liaoyi Jing 相續解脫如來所作隨順處了義經
680 Buddhabhūmi (Fo Shuo Fo Di Jing) 佛說佛地經
681 Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 大乘密嚴經
682 Ghanavyūhasūtra (Dasheng Mi Yan Jing) 大乘密嚴經
683 Fo Shuo Zhu De Futian Jing 佛說諸德福田經
684 Fo Shuo Fumu En Nan Bao Jing 佛說父母恩難報經
685 Fo Shuo Yu Lan Pen Jing 佛說盂蘭盆經
686 Fo Shuo Bao'en Feng Pen Jing 佛說報恩奉盆經
687 Fo Shuo Xiaozi Jing 佛說孝子經
688 Adbhutadharmaparyāyasūtra (Fo Shuo Wei Ceng You Jing) 佛說未曾有經
689 Adbhutadharmaparyāyasūtra (Shen Xiyou Jing) 甚希有經
690 Fo Shuo Xiyou Jiao Liang Gongde Jing 佛說希有挍量功德經
691 Zui Wubi Jing 最無比經
692 Tathāgatapratibimbapratiṣṭhanuśaṃsā (Fo Shuo Zuo Fo Xingxiang Jing) 佛說作佛形像經
693 Tathāgatapratibimbapratiṣṭhanuśaṃsā (Fo Shuo Zaoli Xingxiang Fu Bao Jing) 佛說造立形像福報經
694 Tathāgatapratibimbapratiṣṭhānuśaṃsā (Fo Shuo Dasheng Zaoxiang Gongde Jing) 佛說大乘造像功德經
695 Tathāgatapratibimbapratiṣṭhānuśaṃsā (Fo Shuo Guan Xi Fo Xingxiang Jing) 佛說灌洗佛形像經
696 Fo Shuo Mohe Sha Tou Jing 佛說摩訶剎頭經
697 Fo Shuo Yu Xiang Gongde Jing 佛說浴像功德經
698 Yu Fo Gongde Jing 浴佛功德經
699 Fo Shuo Zao Ta Gongde Jing 佛說造塔功德經
700 Caityapradakṣiṇagātha (You Rao Fota Gongde Jing) 右繞佛塔功德經
701 Sutra on the Monk's Bathhouse (Fo Shuo Wen Shi Xiyu Zhong Seng Jing) 佛說溫室洗浴眾僧經
702 Pradīpadānīya (Fo Shuo Shi Deng Gongde Jing) 佛說施燈功德經
703 Pradīpadānīya (Deng Zhi Yinyuan Jing) 燈指因緣經
704 Kūṭāgārasūtra (Fo Shuo Louge Zhengfa Ganlu Gu Jing) 佛說樓閣正法甘露鼓經
705 Dānādhikāramahāyānasūtra (Fo Shuo Bushi Jing) 佛說布施經
706 Dānādhikāramahāyānasūtra (Fo Shuo Wu Da Shi Jing) 佛說五大施經
707 Fo Shuo Chujia Gongde Jing 佛說出家功德經
708 Sūtra on Understanding the Origin of Birth and Death (Le Bensheng Si Jing) 了本生死經
709 Śālistambhakasūtra (Fo Shuo Dao Gan Jing) 佛說稻芉經
710 Śālistambhakasūtra (Cishi Pusa Suo Shuo Dasheng Yuan Sheng Dao Nian Gan Yu Jing) 慈氏菩薩所說大乘緣生稻卄幹喻經
711 Śālistambhakasūtra (Dasheng She Li Suo Dan Mo Jing) 大乘舍黎娑擔摩經
712 Śālistambhakasūtra (Fo Shuo Dasheng Dao Gan Jing) 佛說大乘稻芉經
713 Nidānasūtra (Beiduo Shu Xia Siwei Shi Er Yinyuan Jing) 貝多樹下思惟十二因緣經
714 Nidānasūtra (Yuanqi Sheng Dao Jing) 緣起聖道經
715 Nidānasūtra (Fo Shuo Jiu Cheng Yu Jing) 佛說舊城喻經
716 Yuan Sheng Chu Sheng Fen Fa Ben Jing 緣生初勝分法本經
717 Fenbie Yuanqi Chu Sheng Famen Jing 分別緣起初勝法門經
718 Fo Shuo Fenbie Yuan Sheng Jing 佛說分別緣生經
719 Shi Er Yuan Sheng Xiangrui Jing 十二緣生祥瑞經
720 Wuming Luocha Ji 無明羅剎集

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes