Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 《大正新脩大藏經》

Top Level Contents > Volume 24

Volume 24 Vinaya Section 律部

No.Title
1448 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Yao Shi) 《根本說一切有部毘奈耶藥事》
1449 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Jie Chi Na Yi Shi) 《根本說一切有部毘奈耶羯恥那衣事》
1450 Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》
1451 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》
1452 Mūlasarvāstivādanidānamātṛkā (Genben Shuo Yiqie You Bu Nituona Mu De Jia) 《根本說一切有部尼陀那目得迦》
1453 Mūlasarvāstivāda-ekaśatakarman (Genben Shuo Yiqie You Bu Bai Yi Jiemo) 《根本說一切有部百一羯磨》
1454 Mūlasarvāstīvādapratimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Jie Jing) 《根本說一切有部戒經》
1455 Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīprātimokṣasūtra (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Jie Jing) 《根本說一切有部苾芻尼戒經》
1456 Mūlasarvāstivādavinayanidānamātṛkākārikā (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Nituona Mu De Jia She Song) 《根本說一切有部毘奈耶尼陀那目得迦攝頌》
1457 Genben Shuo Yiqie You Bu Lue Pi Nai Ye Za Shi She Song 《根本說一切有部略毘奈耶雜事攝頌》
1458 Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》
1459 Mūlasarvāstivādavinayakārikā (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Song) 《根本說一切有部毘奈耶頌》
1460 Sutra on the Precepts for Liberation (Jietuo Jie Jing) 《解脫戒經》
1461 Lu Ershi Er Mingliao Lun 《律二十二明了論》
1462 Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》
1463 Pi Ni Mu Jing 《毘尼母經》
1464 Bi Nai Ye 《鼻奈耶》
1465 Śariputraparipṛcchā (Shelifu Wen Jing) 《舍利弗問經》
1466 Upālipariprcchā (Youboli Wen Fojing) 《優波離問佛經》
1467a Fo Shuo Fan Jie Zuibao Qing Zhong Jing 《佛說犯戒罪報輕重經》
1467b Fo Shuo Fan Jie Zuibao Qing Zhong Jing 《佛說犯戒罪報輕重經》
1468 Fo Shuo Mulian Suo Wen Jing 《佛說目連所問經》
1469 Fo Shuo Jiaye Jinjie Jing 《佛說迦葉禁戒經》
1470 Da Biqiu San Qian Weiyi 《大比丘三千威儀》
1471 Shami Shi Jie Fa Bing Weiyi 《沙彌十戒法并威儀》
1472 Shami Weiyi 《沙彌威儀》
1473 Fo Shuo Shami Shi Jie Yi Ze Jing 《佛說沙彌十戒儀則經》
1474 Shamini Jie Jing 《沙彌尼戒經》
1475 Shamini Li Jie Wen 《沙彌尼離戒文》
1476 Fo Shuo Youposai Wu Jie Xiang Jing 《佛說優婆塞五戒相經》
1477 Fo Shuo Jie Xiao Zai Jing 《佛說戒消災經》
1478 Da'aidao Biqiuni Jing 《大愛道比丘尼經》
1479 Fo Shuo Bi Chu Wu Fa Jing 《佛說苾芻五法經》
1480 Fo Shuo Bi Chu Jiashi Jia Shi Fa Jing 《佛說苾芻迦尸迦十法經》
1481 Fo Shuo Wu Kongbu Shi Jing 《佛說五恐怖世經》
1482 Fo Apitan Jing Chujia Xiang Pin 《佛阿毘曇經出家相品》
1483a Fo Shuo Mulian Wen Jie Lu Zhong Wu Bai Qing Zhong Shi 《佛說目連問戒律中五百輕重事》
1483b Fo Shuo Mulian Wen Jie Lu Zhong Wu Bai Qing Zhong Shi Jing 《佛說目連問戒律中五百輕重事經》
1484 Brahmajālasūtra (Fan Wang Jing) 《梵網經》
1485 Pusa Yingluo Ben Ye Jing 《菩薩瓔珞本業經》
1486 Shou Shishan Jie Jing 《受十善戒經》
1487 Fo Shuo Pusa Nei Jie Jing 《佛說菩薩內戒經》
1488 Upāsakāśīlasūtra (Youposai Jie Jing) 《優婆塞戒經》
1489 Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa (Qing Jing Pi Ni Fangguang Jing) 《清淨毘尼方廣經》
1490 Paramārthasaṃvṛtisatyanirdeśa (Ji Tiao Yin Suo Wen Jing) 《寂調音所問經》
1491 Karmāvaraṇapratipraśrabdhi (Pusa Cang Jing) 《菩薩藏經》
1492 Sariputra Repentance Sūtra (Fo Shuo Shelifu Huiguo Jing) 《佛說舍利弗悔過經》
1493 Karmāvaraṇapratipraśrabdhi (Dasheng San Ju Chanhui Jing) 《大乘三聚懺悔經》
1494 Karmāvaraṇaviśuddhisūtra (Fo Shuo Jing Yezhang Jing) 《佛說淨業障經》
1495 Shan Gongjing Jing 《善恭敬經》
1496 Fo Shuo Zheng Gongjing Jing 《佛說正恭敬經》
1497 Fo Shuo Dasheng Jie Jing 《佛說大乘戒經》
1498 Fo Shuo Ba Zhong Zhang Yang Gongde Jing 《佛說八種長養功德經》
1499 Pusa Jie Jiemo Wen 《菩薩戒羯磨文》
1500 Pusa Jie Ben 《菩薩戒本》
1501 Pusa Jie Ben 《菩薩戒本》
1502 Pusa Shou Zhai Jing 《菩薩受齋經》
1503 Youposai Wu Jie Weiyi Jing 《優婆塞五戒威儀經》
1504 Pusa Wu Fa Chanhui Wen 《菩薩五法懺悔文》

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes