Taishō shinshū daizōkyō Chinese Buddhist Canon 《大正新脩大藏經》

Top Level Contents > Volume 52

Volume 52 History and Biographies Section 史傳部

No.Title
2102 Hongming Ji (Collection on the Propagation and Clarification of Buddhism) 《弘明集》
2103 Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》
2104 Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 《集古今佛道論衡》
2105 Xu Ji Gu Jin Fodao Lun Heng 《續集古今佛道論衡》
2106 Ji Shenzhou San Bao Gan Tong Lu 《集神州三寶感通錄》
2107 Dao Xuan Lushi Gan Tong Lu 《道宣律師感通錄》
2108 Ji Shamen Bu Ying Bai Su Deng Shi 《集沙門不應拜俗等事》
2109 Po Xie Lun 《破邪論》
2110 Bian Zheng Lun 《辯正論》
2111 Shi Men Bian Huo Lun 《十門辯惑論》
2112 Zhen Zheng Lun 《甄正論》
2113 Beishan Record 《北山錄》
2114 In Defense of the Dharma (Hufa Lun) 《護法論》
2115 Tan Jin Wenji 《鐔津文集》
2116 Bian Wei Lu 《辯偽錄》
2117 Sanjiao Ping Xin Lun 《三教平心論》
2118 Zhe Yi Lun 《折疑論》
2119 Si Shamen Xuan Zang Shang Biao Ji 《寺沙門玄奘上表記》
2120 Dai Zong Chao Zeng Sikong Da Bian Zheng Guang Zhi San Zang He Shang Biao Zhi Ji 《代宗朝贈司空大辨正廣智三藏和上表制集》

Chinese

Pinyin   English

Parts
Notes