noun an inferior kind of jade
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (CC-CEDICT '珂'; Unihan '珂')

Contained in

Also contained in

珂罗版珂珬

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 2 Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 孔雀王呪經 — count: 14
 • Scroll 1 Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 孔雀王呪經 — count: 12
 • Scroll 34 Madhyamāgama 中阿含經 — count: 9 , has English translation , has parallel version
 • Scroll 17 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經 — count: 9
 • Scroll 1 Chan Mi Yao Fa Jing 禪祕要法經 — count: 8
 • Scroll 1 Guhyasamayagarbharāja (Fo Shuo Mimi Sanmei Da Jiao Wang Jing) 佛說祕密三昧大教王經 — count: 7
 • Scroll 8 Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 佛說如來不思議祕密大乘經 — count: 7
 • Scroll 18 Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Compendium of True Principles of all Tathāgatas) 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經 — count: 7
 • Scroll 5 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 — count: 7
 • Scroll 1 Mahābalasūtra (Fo Shuo Chusheng Yiqie Rulai Fayan Bian Zhao Dali Ming Wang Jing) 佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經 — count: 6

Collocations

 • 珂贝 (珂貝) 猶如珂貝 — Sutra on the Causes and Beginning of the World (Qi Shi Yin Ben Jing) 起世因本經, Scroll 2 — count: 75
 • 珂雪 (珂雪) 白如珂雪 — Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 悲華經, Scroll 5 — count: 70
 • 苏珂 (蘇珂) 蘇珂嚩日囉 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經, Scroll 5 — count: 22
 • 白珂 (白珂) 白珂 — Madhyamāgama 中阿含經, Scroll 8 — count: 21
 • 珂嚩日啰 (珂嚩日囉) 穌珂嚩日囉 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經, Scroll 3 — count: 17
 • 稣珂 (穌珂) 穌珂嚩日囉 — Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經, Scroll 3 — count: 16
 • 逾珂 (逾珂) 淨密根深白逾珂雪 — The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 381 — count: 11
 • 犹如珂 (猶如珂) 猶如珂貝 — Sutra on the Causes and Beginning of the World (Qi Shi Yin Ben Jing) 起世因本經, Scroll 2 — count: 11
 • 真珠珂 (真珠珂) 所謂摩尼真珠珂玉 — Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 佛本行集經, Scroll 50 — count: 8
 • 目珂 (目珂) 訥哩目珂栗蹉尾長者是 — Aluohan Ju De Jing 佛說阿羅漢具德經, Scroll 1 — count: 7