NTI Reader
NTI Reader

广大 (廣大) guǎngdà

  1. guǎngdà adjective vast / extensive
    Domain: Modern Chinese 现代汉语
  2. guǎngdà adjective vaipulya / vast / extended
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: Sanskrit equivalent: vaipulya. See 方等 (FGDB, '方等')

Contained in

千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经方广大庄严经神通广大摄大毘卢遮那成佛神变加持经入莲华胎藏海会悲生曼荼攞广大念诵仪轨供养方便会大毘卢遮那经广大仪轨大毘卢遮那成佛神变加持经莲华胎藏悲生曼荼罗广大成就仪轨供养方便会大毘卢舍那成佛神变加持经莲华胎藏悲生曼荼罗广大成就仪轨大毘卢遮那成佛神变加持经莲华胎藏菩提幢标帜普通真言藏广大成就瑜伽广大宝楼阁善住秘密陀罗尼经千手千眼观自在菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼呪本世尊圣者千眼千首千足千舌千臂观自在菩提萨埵怛嚩广大圆满无碍大悲心陀罗尼观自在菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼大慈大悲救苦观世音自在王菩萨广大圆满无碍自在青颈大悲心陀罗尼广大莲华庄严曼拏罗灭一切罪陀罗尼经广大发愿颂不坐高广大床不坐卧高广大牀

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 24 57
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 581 51
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 25 45
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 41
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 582 40
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 43 35
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 7 33
Amoghapāśakalparājasūtra (Bu Kong Juan Suo Shenbian Zhenyan Jing) 《不空羂索神變真言經》 Scroll 29 32
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 71 30
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 31 30

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
高广大 高廣大 高廣大牀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 25
广大床 廣大床 高廣大床 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 22
广大生长 廣大生長 增進廣大生長 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 6
增进广大 增進廣大 增進廣大生長 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 3 6
广大无量 廣大無量 一切種類廣大無量而無邊際 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 6
什深广大 甚深廣大 甚深廣大 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 32 6
广大听受 廣大聽受 未能廣大聽受記念 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 5
能广大 能廣大 而能廣大聽受記念 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 4
广大炽盛 廣大熾盛 廣大熾盛 Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 Scroll 2 4
广大修习 廣大修习 廣大修習具足故 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 4