NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

法师 (法師) fǎshī

  1. fǎshī noun Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: (CCD '法师'; FE '法師' 1)
  2. fǎshī noun a Taoist priest
    Domain: Taoism 道教
    Notes: (FE '法師' 2)

Contained in

魔法师慈航法师三藏法师三藏法师义净慈庄法师慈惠法师德慧法师鸠摩罗什法师大义婆薮槃豆法师传大唐故三藏玄奘法师行状大唐大慈恩寺三藏法师传国一法师香象法师康藏法师印顺法师印光法师伝灯大法师圆瑛法师全集持松法师斌宗法师斌宗法师遗集觉诚法师慧传法师如常法师觉培法师法师品法师功德品

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 24 513
Da Tang Gu San Zang Xuan Zang Fashi Xing Zhuang 《大唐故三藏玄奘法師行狀》 Scroll 1 112
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 27 107
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 1 90
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 1 85
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 15 84
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 26 82
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 10 74
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 18 74
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 23 73

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
供养法师 供養法師 若以珍寶供養法師 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 10
尔时法师 爾時法師 爾時法師頭髮極白秀眉覆目 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 4 10
随逐法师 隨逐法師 汝善男子莫以世利名譽心故隨逐法師 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 398 9
随法师 隨法師 常隨法師恭敬請問 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 311 7
时法师 時法師 欲知彼時法師比丘作呪誓者 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 10 5
法师告 法師告 爾時法師告骨人言 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 4 3
随从法师 隨從法師 爾時各往隨從法師 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 11 3
待法师 待法師 以待法師當為大眾說般若波羅蜜 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 20 3
法师欲 法師欲 法師欲寂 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 11 3
法师所行 法師所行 若此法師所行之處 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 573 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
法師 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
法師 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
比丘法師阿毘曇 Scroll 48 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
法師長安 Scroll 60 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
云何名為法師 Scroll 1 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
法師 Scroll 12 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 6
法師在世 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
法師 Scroll 19 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
供養法師 Scroll 36 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
繒綵奉上法師 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 2
供養法師 Scroll 7 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
繒綵供養法師 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 2
供養法師 Scroll 5 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
受持法師 Scroll 6 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
法師無能 Scroll 8 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
法師受持解說書寫心地眾經 Scroll 8 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 4
如是法師真實出生自在 Scroll 5 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
法師遠方 Scroll 1 in Shizi Su Duo Wang Duan Rou Jing《師子素馱娑王斷肉經》 1
見大法師師子座 Scroll 4 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 6
法師比丘肉體 Scroll 1 in Fo Shuo Lu Mu Jing 《佛說鹿母經》 1
供養法師 Scroll 1 in Yiqie Zhi Guangming Xianren Ci Xin Yinyuan Bu Shi Rou Jing 《一切智光明仙人慈心因緣不食肉經》 2
法師 Scroll 1 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 2
有人法師諷誦 Scroll 8 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 2
法師辯才具足演說 Scroll 50 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 6
法師 Scroll 10 in Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 3