NTI Reader
NTI Reader

法师 (法師) fǎshī

  1. fǎshī noun Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: (CCD '法师'; FE '法師' 1)
  2. fǎshī noun a Taoist priest
    Domain: Taoism 道教
    Notes: (FE '法師' 2)

Contained in

魔法师慈航法师三藏法师三藏法师义净慈庄法师慈惠法师德慧法师鸠摩罗什法师大义婆薮槃豆法师传大唐故三藏玄奘法师行状大唐大慈恩寺三藏法师传国一法师香象法师康藏法师印顺法师印光法师伝灯大法师圆瑛法师全集持松法师斌宗法师斌宗法师遗集觉诚法师慧传法师如常法师觉培法师如常法师满谦法师续慧法师觉元法师觉元法师法师品法师功德品

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 24 514
Da Tang Gu San Zang Xuan Zang Fashi Xing Zhuang 《大唐故三藏玄奘法師行狀》 Scroll 1 112
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 27 107
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 1 90
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 1 85
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 15 84
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 26 82
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 18 74
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 10 74
Guang Hong Ming Ji 《廣弘明集》 Scroll 23 73

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尔时法师 爾時法師 爾時法師頭髮極白秀眉覆目 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 4 10
供养法师 供養法師 若以珍寶供養法師 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 10
随逐法师 隨逐法師 汝善男子莫以世利名譽心故隨逐法師 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 398 9
随法师 隨法師 常隨法師恭敬請問 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 311 7
时法师 時法師 欲知彼時法師比丘作呪誓者 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 10 4
随从法师 隨從法師 爾時各往隨從法師 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 11 3
法师欲 法師欲 法師欲寂 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 11 3
法师告 法師告 爾時法師告骨人言 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 4 3
待法师 待法師 以待法師當為大眾說般若波羅蜜 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 20 3
法师意 法師意 法師意欲有所得 Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 4 2