1. verb to mortgage / to pawn
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '押')
 2. verb to arrest / to detain / to guard
  Domain: Literary Chinese 文言文
  Notes: (Unihan '押')

Also contained in

拘押押韵关押押解押运抵押收押押送押宝花押押租押车看押典押扣押押寨夫人

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 7 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 33
 • Scroll 4 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 33
 • Scroll 1 Sheng Jun Budong Ming Wang Si Shi Ba Shizhe Mimi Chengjiu Yi Gui 《勝軍不動明王四十八使者祕密成就儀軌》 — count: 32
 • Scroll 3 Yizi Fo Ding Lunwang Jing 《一字佛頂輪王經》 — count: 30
 • Scroll 3 Wu Fo Dingsanmei Tuoluoni Jing 《五佛頂三昧陀羅尼經》 — count: 29
 • Scroll 1 Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Ban Da Luo Da Shenli Dou She Yiqie Zhou Wang Tuoluoni Jing Da Wei De Zui Sheng Jin Lun Sanmei Zhou Pin 《大佛頂如來放光悉怛多般怛羅大神力都攝一切呪王陀羅尼經大威德最勝金輪三昧呪品》 — count: 25
 • Scroll 1 Guanzizai Pusa Sui Xin Zhou Jing 《觀自在菩薩隨心呪經》 — count: 23
 • Scroll 11 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 23
 • Scroll 1 Fa Hua Mantuluo Weiyi Xingse Fa Jing 《法華曼荼羅威儀形色法經》 — count: 22
 • Scroll 1 She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui 《攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌》 — count: 21

Collocations

 • 押左 (押左) 以右押左 — Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》, Scroll 8 — count: 36
 • 右押 (右押) 以右押左 — Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》, Scroll 8 — count: 26
 • 押二 (押二) 押二大指頭 — Da Piluzhena Fo Shuo Yao Lue Niansong Jing 《大毘盧遮那佛說要略念誦經》, Scroll 1 — count: 18
 • 大指押 (大指押) 二大指押頭指側 — Da Piluzhena Fo Shuo Yao Lue Niansong Jing 《大毘盧遮那佛說要略念誦經》, Scroll 1 — count: 17
 • 押栰 (押栰) 押栰 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 34 — count: 9
 • 押中指 (押中指) 以頭指押中指上節側 — Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikapaṭala (Su Xi Di Jie Luo Jing) 《蘇悉地羯羅經》, Scroll 2 — count: 8
 • 押小指 (押小指) 押小指上 — Zhu Fo Jingjie She Zhenshi Jing 《諸佛境界攝真實經》, Scroll 2 — count: 7
 • 押甲 (押甲) 以大指押甲上作孔 — Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》, Scroll 4 — count: 7
 • 押油 (押油) 習押油業學諸技術 — Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 《大般泥洹經》, Scroll 3 — count: 7
 • 押头 (押頭) 二大指押頭指側 — Da Piluzhena Fo Shuo Yao Lue Niansong Jing 《大毘盧遮那佛說要略念誦經》, Scroll 1 — count: 6