NTI Reader
NTI Reader

连夜 (連夜) liányè

liányè adverb all through the night
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zuochan Sanmei Jing 《坐禪三昧經》 Scroll 2 1
Fo Shuo Chi Ming Cang Yujia Da Jiao Zun Na Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing 《佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經》 Scroll 1 1
Dafangguang Manshushili Tong Zhen Pusa Huayan Ben Jiao Zan Yan Man De Jia Fennu Wang Zhenyan A Pi Zhe Lu Jia Yi Gui Pin 《大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毘遮嚕迦儀軌品》 Scroll 1 1
Shi Men Guijing Yi 《釋門歸敬儀》 Scroll 1 1
Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 1 1
Quotations from Chan Master Dahui Pujue 《大慧普覺禪師語錄》 Scroll 10 1
Quotations from Abbot Xu Tang 《虛堂和尚語錄》 Scroll 8 1
Rentian Yan Mu 《人天眼目》 Scroll 2 1
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 22 1
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 1