NTI Reader
NTI Reader

似是而非 sì shì ér fēi

sì shì ér fēi phrase specious / seemingly so but not so
Domain: Idiom 成语
Notes: (CC-CEDICT '似是而非'; Guoyu '似是而非')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 1
Liang Chu Qing Zhong Yi 《量處輕重儀》 Scroll 2 1
Long Shu Zeng Guang Jing Tu Wen 《龍舒增廣淨土文》 Scroll 1 1
Tan Jin Wenji 《鐔津文集》 Scroll 15 1
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 3 1
Notes on the Laṅkāvatāra Sūtra 《楞伽阿跋多羅寶經註解》 Scroll 2 1