NTI Reader
NTI Reader

  1. noun granary
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '庾')
  2. noun storehouse
    Domain: Literary Chinese 文言文
    Notes: (Unihan '庾')

Contained in

大庾岭庾信那庾多Separating Hunan and Jiangxi from south China, especially, Guangdong and Guangxi, namely: Dayu 大庾岭, Dupang 都庞岭, Qitian 骑田岭, Mengzhu 萌渚岭 and Yuecheng 越城岭 (CC-CEDICT '五嶺')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
庾多 庾多 若那庾多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 331 59
毘庾 毘庾 毘庾 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 2 46
庾反 庾反 毘庾反一 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 3 20
儞庾 儞庾 幾儞庾多 Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 3 17
底庾 底庾 底庾 Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 9
嚩庾 嚩庾 依於嚩庾方 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 2 7
庾劫 庾劫 拘胝那庾劫 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 37 7
瑟庾 瑟庾 覩瑟庾 Dale Jingang Saduo Xiuxing Chengjiu Yi Gui 《大樂金剛薩埵修行成就儀軌》 Scroll 1 6
庾风 庾風 嚩庾風天幢 She Da Piluzhena Cheng Fo Shenbian Jia Chi Jing Ru Lianhua Tai Cang Hai Hui Bei Sheng Man Tu Luo Guangda Niansong Yi Gui Gongyang Fangbian Hui 《攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會》 Scroll 2 5
鼻庾 鼻庾 蘖帝鼻庾 Da Piluzhena Fo Shuo Yao Lue Niansong Jing 《大毘盧遮那佛說要略念誦經》 Scroll 1 5