NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

jià

  1. jià verb to sow grain
    Domain: Agriculture 农业
  2. jià noun cereals / crops
    Domain: Agriculture 农业

Contained in

庄稼谷稼稼穑庄稼汉

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 31
Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 31
Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 11 19
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 4 12
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 1 11
Mātangīsūtra (Modengjia Jing) 《摩登伽經》 Scroll 2 9
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 12 9
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 49 6
The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 41 6
Cheng Weishi Lun Yan Mi 《成唯識論演祕》 Scroll 6 5

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
苗稼 苗稼 墾殖苗稼思樂種作 Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 Scroll 1 332
稼神 稼神 其猶雨時護苗稼神守護亦然 Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 Scroll 2 56
主稼 主稼 復有無量主稼神 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 1 49
稼花 稼花 亦以種種苗稼花 Mahāsahasrapramardanasūtra (Fo Shuo Shouhu Da Qian Guotu Jing) 《佛說守護大千國土經》 Scroll 3 31
稼华 稼華 苗稼華果子實作災害者 Jingang Guang Yan Zhi Fengyu Tuoluoni Jing 《金剛光焰止風雨陀羅尼經》 Scroll 1 26
谷稼 穀稼 若欲令穀稼豐稔雨澤不愆 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 4 26
禾稼 禾稼 竊他禾稼 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 24
稼成熟 稼成熟 若苗稼成熟 Udayanavatsarājaparipṛcchānāmaparivarta (Dasheng Rizi Wang Suo Wen Jing) 《大乘日子王所問經》 Scroll 1 17
稼滋 稼滋 或令穀稼滋茂 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 4 12
稼等 稼等 百穀苗稼等 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 54 10

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
猶如有人 Scroll 17 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
墾殖 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
百穀 Scroll 1 in Saptasūryodasūtra 《薩鉢多酥哩踰捺野經》 1
Scroll 1 in Fo Weishou Jia Zhengzhe Shuo Yebao Chabie Jing (Śukasūtra)《佛為首迦長者說業報差別經》 2
Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 11 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 12 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
蝗蟲 Scroll 51 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
Scroll 6 in Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 1
一切閻浮提 Scroll 9 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
世間百穀 Scroll 3 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
守護 Scroll 2 in Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 1
飲食水草 Scroll 1 in Sutra of the Nine-Colored Deer 《九色鹿經》 1
Scroll 1 in Fo Shuo Lu Mu Jing 《佛說鹿母經》 1
Scroll 11 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
譬如 Scroll 20 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
成長豐饒 Scroll 32 in Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 1
譬如稻田 Scroll 2 in Zhong Benqi Jing 《中本起經》 1
譬如稻田 Scroll 2 in Xingqi Xing Jing 《佛說興起行經》 1
Scroll 2 in Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 2
Scroll 4 in Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 2
Scroll 6 in Sutra on the Wise and Foolish (Damamūka) 《賢愚經》 1