NTI Reader
NTI Reader

午夜 wǔyè

wǔyè noun midnight
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Time 时间

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 3
Hai Dong Gao Seng Zhuan 《海東高僧傳》 Scroll 2 2
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 4 2
Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 3 1
Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 2 1
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 5 1
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 1
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 25 1
Song Biographies of Eminent Monks 《宋高僧傳》 Scroll 27 1
Lushan Lian Zong Bao Jian 《廬山蓮宗寶鑑》 Scroll 4 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
午夜月 午夜月 頭戴午夜月 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 4
午夜行道 午夜行道 集眾午夜行道 Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 Scroll 3 4
戴午夜 戴午夜 頭戴午夜月 Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 1 4
人午夜 人午夜 聚人午夜行道 Long Shu Zeng Guang Jing Tu Wen 《龍舒增廣淨土文》 Scroll 5 2
午夜寒 午夜寒 午夜寒蟾生水面 Quotations from Chan Master Ming Jue 《明覺禪師語錄》 Scroll 2 2