NTI Reader
NTI Reader

  1. noun a mile
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Quantity 数量
  2. particle an ending particle
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Function Words 虚词

Contained in

毕哩孕迦都哩大紧母都哩巴帝母萨钵多酥哩踰捺野经酥哩踰捺野圣贺野纥哩缚大威怒王立成大神验供养念诵仪轨法品底哩三昧耶不动尊威怒王使者念诵法底哩三昧耶不动尊圣者念诵秘密法西方陀罗尼藏中金刚族阿蜜哩多军吒利法观自在菩萨化身蘘麌哩曳童女销伏毒害陀罗尼经佛说钵兰那赊嚩哩大陀罗尼经钵兰那赊嚩哩大陀罗尼经阿密哩多讫哩史拏博乞史咖哩拔杂哩逋荅喇俱哩多

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 273
Rāṣṭrapālaparipṛcchāsūtra (Fo Shuo Jingang Xiang Pusa Da Ming Chengjiu Yi Gui Jing) 《佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經》 Scroll 3 139
Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇisūtra (Wu Neng Sheng Da Ming Tuoluoni Jing) 《無能勝大明陀羅尼經》 Scroll 1 126
Mahārakṣāmantrānusāriṇīsūtra (Fo Shuo Da Hu Ming Da Tuoluoni Jing) 《佛說大護明大陀羅尼經》 Scroll 1 120
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 118
Māyājālamahātantra (Fo Shuo Yujia Da Jiao Wang Jing) 《佛說瑜伽大教王經》 Scroll 3 117
Sarvatathāgatakāyavākcittarahasyaguhyasamājamahākalparāja (Fo Shuo Yiqie Rulai Jingang San Ye Zuishang Mimi Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經》 Scroll 4 90
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 17 89
Sarvatathāgatatattvasaṁgraha (Fo Shuo Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Sanmei Da Jiao Wang Jing) 《佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經》 Scroll 21 88
Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 5 88

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
哩嚩 哩嚩 哩嚩多苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 64
萨哩 薩哩 薩哩波那娑苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 36
哩摩 哩摩 輸婆羯哩摩囉女苾芻尼是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 17
怛哩 怛哩 所有諸摩怛哩等 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 16
日哩 日哩 冐地唧多嚩日哩 Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 Scroll 1 15
讫哩 訖哩 所謂觀如訖哩瑟拏阿迦羅華 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 13
室哩 室哩 彼室哩尼迦 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 1 12
达哩 達哩 達哩彌哥苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 12
捺哩 捺哩 跋捺哩哥苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 9
纥哩 紇哩 紇哩 Śriparamādhyamantrākalpakhaṇḍa 《佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經》 Scroll 2 9