NTI Reader
NTI Reader

noun vinegar / pickle / acid
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '醯')

Contained in

醯罗摩醯逻矩罗摩醯首罗速疾立验魔醯首罗天说阿尾奢法摩醯首罗天法要摩醯首罗大自在天王神通化生伎艺天女念诵法醯都费陀摩醯湿伐罗补罗国垩醯掣呾罗国

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 11 41
Pratyutpannabuddhasammukhāvasthitasamādhisūtra (Dafang Deng Tuoluoni Jing) 《大方等陀羅尼經》 Scroll 4 36
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 34
Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing) 《佛說大金色孔雀王呪經》 Scroll 1 33
Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 Scroll 1 28
Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 Scroll 1 26
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 25
Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 Scroll 1 25
Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 Scroll 10 22
Buddhanāmasahasrapañcaśatacatustripañcadaśa (Wu Qian Wu Bai Fo Ming Shen Zhou Chu Zhang Mie Zui Jing) 《五千五百佛名神呪除障滅罪經》 Scroll 4 21

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
弥醯 彌醯 彌醯 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 10 34
提醯 提醯 處鞞提醯山 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 20
醯魔 醯魔 醯魔波低天神共作約誓 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 19
醯勒 醯勒 復有叢林名毗醯勒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 13
鲁醯 魯醯 有魯醯遮婆羅門 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 12
醯遮婆罗 醯遮婆羅 有魯醯遮婆羅門 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 9 12
图醯 圖醯 名比圖醯 Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 8 11
摩醯 摩醯 摩醯 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 5 9
婆醯 婆醯 即往語彼斯婆醯村人言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 7 8
醯山 醯山 處鞞提醯山 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 50 7