noun vinegar / pickle / acid
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '醯')

Contained in

醯罗摩醯逻矩罗摩醯首罗速疾立验魔醯首罗天说阿尾奢法摩醯首罗天法要摩醯首罗大自在天王神通化生伎艺天女念诵法醯都费陀摩醯湿伐罗补罗国垩醯掣呾罗国阿醯掣怛罗垔醯掣怛罗垔醯掣怛罗国

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

 • Scroll 11 Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 — count: 41
 • Scroll 4 Pratyutpannabuddhasammukhāvasthitasamādhisūtra (Dafang Deng Tuoluoni Jing) 《大方等陀羅尼經》 — count: 36
 • Scroll 10 Madhyamāgama 《中阿含經》 — count: 34
 • Scroll 1 Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing) 《佛說大金色孔雀王呪經》 — count: 33
 • Scroll 1 Qi Fo Ba Pusa Suo Shuo Da Tuoluoni Shen Zhou Jing 《七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經》 — count: 28
 • Scroll 1 Tuoluoni Za Ji 《陀羅尼雜集》 — count: 26
 • Scroll 1 Xifang Tuoluoni Cang Zhong Jingang Zu A Mi Li Duo Jun Zha Li Fa 《西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法》 — count: 25
 • Scroll 50 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 — count: 25
 • Scroll 10 Ratnaketudhāraṇī (Bao Xing Tuoluoni Jing) 《寶星陀羅尼經》 — count: 22
 • Scroll 1 Mahāmāyūrividyārājñī (Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing) 《大金色孔雀王呪經》 — count: 21

Collocations

 • 弥醯 (彌醯) 彌醯 — Madhyamāgama 《中阿含經》, Scroll 10 — count: 34
 • 提醯 (提醯) 處鞞提醯山 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 50 — count: 20
 • 醯魔 (醯魔) 醯魔波低天神共作約誓 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 50 — count: 19
 • 醯勒 (醯勒) 復有叢林名毗醯勒 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 18 — count: 13
 • 鲁醯 (魯醯) 有魯醯遮婆羅門 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 9 — count: 12
 • 醯遮婆罗 (醯遮婆羅) 有魯醯遮婆羅門 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 9 — count: 12
 • 图醯 (圖醯) 名比圖醯 — Za Baozang Jing 《雜寶藏經》, Scroll 8 — count: 11
 • 摩醯 (摩醯) 摩醯 — Dalou Tan Jing 《大樓炭經》, Scroll 5 — count: 9
 • 婆醯 (婆醯) 即往語彼斯婆醯村人言 — Dīrghāgama 《長阿含經》, Scroll 7 — count: 8
 • 醯山 (醯山) 處鞞提醯山 — Saṃyuktāgama 《雜阿含經》, Scroll 50 — count: 7