NTI Reader
NTI Reader

办 (辦) bàn

 1. bàn verb to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 处理事物 (FE '辦' 1; Guoyu '辦' v 1; Unihan '辦'; XHZD '辦' 1)
 2. bàn verb to set up
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程
  Notes: In the sense of 创设 (Guoyu '辦' v 2; XHZD '辦' 2)
 3. bàn verb to prepare
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程
  Notes: (Guoyu '辦' v 5; XHZD '辦' 3)
 4. bàn verb to try and punish
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Law 法律
  Notes: In the sense of 惩罚 (FE '辦' 2; Guoyu '辦' v 3)
 5. bàn verb to purchase
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 购买 (FE '辦' 3; Guoyu '辦' v 4)

Contained in

办公室筹办举办办公厅创办办事办公办理申办办法代办包办开办办学惩办承办兴办主办照办办公楼创办人营办干办国台办国务院台湾事务办公成办诸事真言办道置办筹办办事处协办办好合办备办办报一手包办主办权办到停办办妥办公大楼公办办案交办查办买办主办国侦办中办缓办公事公办

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 89 52
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 38 44
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 7 37
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 37
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 444 34
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 41 33
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 12 30
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 26 29
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 42 28
Sarvapuṇyasamuccayasamādhisūtra (Deng Ji Zhong De Sanmei Jing) 《等集眾德三昧經》 Scroll 3 26

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
成办 成辦 自足成辦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 29
供办 供辦 巴陵弗諸清信士通夜供辦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 29
办具 辦具 既辦具已 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 19
能办 能辦 我自能辦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 15
办饮食 辦飲食 可速辦飲食 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 15
速办 速辦 可速辦飲食 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 9
办五百 辦五百 辦五百特牛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 6
拘办 拘辦 毘樓勒天王亦與拘辦荼眷屬一千俱 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 6
作办 作辦 皆作辦訖 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 4 5
事办 事辦 事辦無穿漏 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 5