NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

办 (辦) bàn

 1. bàn verb to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
  Notes: In the sense of 处理事物 (FE '辦' 1; Guoyu '辦' v 1; Unihan '辦'; XHZD '辦' 1)
 2. bàn verb to set up
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程
  Notes: In the sense of 创设 (Guoyu '辦' v 2; XHZD '辦' 2)
 3. bàn verb to prepare
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Process 过程
  Notes: (Guoyu '辦' v 5; XHZD '辦' 3)
 4. bàn verb to try and punish
  Domain: Law 法律
  Notes: In the sense of 惩罚 (FE '辦' 2; Guoyu '辦' v 3)
 5. bàn verb to purchase
  Domain: Modern Chinese 现代汉语
  Notes: In the sense of 购买 (FE '辦' 3; Guoyu '辦' v 4)

Contained in

办公室筹办举办办公厅国办发创办办事办公办理申办办法代办包办开办办学惩办承办兴办主办照办办公楼创办人营办干办国台办国务院台湾事务办公成办诸事真言办道置办筹办办事处协办办好合办备办办报一手包办主办权办到停办办妥办公大楼公办办案交办查办买办主办国侦办中办缓办

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 89 52
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 38 44
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 37
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 7 37
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 444 34
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 41 33
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 12 30

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
成办 成辦 自足成辦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 31
供办 供辦 巴陵弗諸清信士通夜供辦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 29
办具 辦具 既辦具已 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 19
能办 能辦 我自能辦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 16
办饮食 辦飲食 可速辦飲食 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 15
速办 速辦 可速辦飲食 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 31 9
拘办 拘辦 毘樓勒天王亦與拘辦荼眷屬一千俱 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 6
办五百 辦五百 辦五百特牛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 6
作办 作辦 皆作辦訖 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 4 5
事办 事辦 事辦無穿漏 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
飯食 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
食具 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
五百乘車 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
飲食 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 3
闍維 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
Scroll 2 in Sangītisūtra 《大集法門經》 5
Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 2
天王 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 3
Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
應時 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
其事 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2