NTI Reader
NTI Reader

天衣 tiān yī

tiān yī noun the garments of a celestial being / celestial garments
Domain: Buddhism 佛教

Contained in

天衣无缝

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
She Wu'ai Dabei Xin Da Tuoluoni Jing Ji Yi Fa Zhong Chu Wuliang Yi Nanfang Man Yuan Bu Tuo Luo Hai Hui Wu Bu Zhu Zun Deng Hong Shi Li Fangwei Ji Weiyi Xingse Zhichi Sanmoye Biao Zhi Mantuluo Yi Gui 《攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌》 Scroll 1 22
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 5 20
Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Bubi Ding Dingzhi Ru Yin Jing) 《不必定入定入印經》 Scroll 1 12
Fa Hua Mantuluo Weiyi Xingse Fa Jing 《法華曼荼羅威儀形色法經》 Scroll 1 10
Shi Shi Ji Gu Lue 《釋氏稽古略》 Scroll 4 9
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 34 9
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 7
Notes on the Teaching and Meaning of the Usnisa Vijaya Dharani 《佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記》 Scroll 2 7
Mārīcīdhāraṇīsūtra (Fo Shuo Da Mo Li Zhi Pusa Jing) 《佛說大摩里支菩薩經》 Scroll 2 6
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 35 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
天衣服 天衣服 幢幡蓋網天衣服 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 3 30
及天衣 及天衣 及天衣五百領曇無竭在座上坐 Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 10 23
犹如天衣 猶如天衣 猶如天衣 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 17
妙天衣 妙天衣 極妙天衣以敷其上 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 1 15
持天衣 持天衣 釋梵摩持天衣裹之 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 1 7
散天衣 散天衣 數千萬天人從空中散天衣 Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 10 7
天衣天 天衣天 天衣天座綩綖茵蓐 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 2 5
天衣覆 天衣覆 釋提桓因即以天衣覆此五百女身體上 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 5
天衣重 天衣重 復以天衣重敷其上 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 4
网天衣 網天衣 幢幡蓋網天衣服 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 3 4