NTI Reader
NTI Reader

广严 (廣嚴) Guǎngyán

Guǎngyán proper noun Vesālī / Vaisali / Vaissali / Vaishali / City of Vaisali
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: India 印度 , Concept: Ancient City 古城
Notes: See 毘舍離

Contained in

广严城

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zui Wubi Jing 《最無比經》 Scroll 1 7
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 40 6
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 1 6
Records of the Transmission of the Lamp 《景德傳燈錄》 Scroll 21 5
Adbhutadharmaparyāyasūtra (Shen Xiyou Jing) 《甚希有經》 Scroll 1 5
Tathāgataguhyasūtra (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 《佛說如來不思議祕密大乘經》 Scroll 10 4
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shuo Wugou Cheng Jing) 《說無垢稱經》 Scroll 3 4
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shuo Wugou Cheng Jing) 《說無垢稱經》 Scroll 5 3
Monijiao Xia Bu Zan 《摩尼教下部讚》 Scroll 1 3
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 1 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
高广严 高廣嚴 高廣嚴好七寶合成眾色晃曜 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 69
广严饰 廣嚴飾 弘敞廣嚴飾 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 2 27
广严丽 廣嚴麗 高廣嚴麗軒敞踈朗 Hundred Parables Sutra (Saṅghasena) 《百喻經》 Scroll 1 22
广严净 廣嚴淨 眾寶圍山高廣嚴淨 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 4 18
广严好 廣嚴好 高廣嚴好七寶合成眾色晃曜 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 2 18
广严大城 廣嚴大城 廣嚴大城及贍部洲 Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shuo Wugou Cheng Jing) 《說無垢稱經》 Scroll 3 9
云广严 雲廣嚴 毘耶此云廣嚴 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 1 5
言广严 言廣嚴 言廣嚴者梵云毘舍離或云毘耶離 Benyuan Yaoshi Jing Guji 《本願藥師經古迹》 Scroll 1 4
翻广严 翻廣嚴 毘舍離此翻廣嚴 Guanyin Yi Shu Ji 《觀音義疏記》 Scroll 2 3
点广严 點廣嚴 具點廣嚴飾 Mahāvairocanaabhisaṃbodhivikurvitādhiṣṭānavaipulya (Mijiao Bu) 《大毘盧遮那成佛神變加持經》 Scroll 7 3