NTI Reader
NTI Reader

殑伽 Jìngjiā

Jìngjiā proper noun the Ganges
Domain: Buddhism 佛教

Contained in

殑伽沙殑伽沙劫

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 1 20
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 5 19
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 29 18
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 577 15
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 3 12
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 7 10
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 32 9
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 10 9
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 4 7
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 198 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
殑伽河沙 殑伽河沙 十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 54
殑伽河 殑伽河 抱所生子渡殑伽河 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 2 54
殑伽天 殑伽天 初分殑伽天品第五十二 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 331 12
殑伽河中 殑伽河中 乃至殑伽河中所有沙數 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 577 11
一殑伽 一殑伽 一殑伽河 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 4 7
过殑伽 過殑伽 即別仙人過殑伽河 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 5 6
殑伽大河 殑伽大河 無不皆趣殑伽大河 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 351 6
等殑伽 等殑伽 十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 1 5
在殑伽 在殑伽 以其水渧置在殑伽河中 Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 8 4
殑伽河水 殑伽河水 譬如殑伽河水閻牟那河水流注大海增長無盡 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 1 4