NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

hé Yé

  1. noun a river / a stream
    Domain: Geography 地理学
    Notes: For example, 渔妇的船就停在河边 'The fisherwoman's boat stopped at the side of the river.' (Ye Shengtao, 1999, p. 24)
  2. proper noun the Yellow River
    Domain: Geography 地理学 , Concept: River 水名

Contained in

万泉河恒河河北河南黄河江河河流河道山河口若悬河先河大运河两河流域尼罗河河姆渡河姆渡文化渭河淮河河西走廊河口夜功河帕萨克河昭披耶河护城河印度河阿姆河塔里木河渭干河木扎提河阿克苏河白玉河黑玉河五河苏尔汉河州象泉河印度河流域文明开都河阿恃多伐底河阿恃多跋底河阿尔多嚩底河跋提河河边河神永定河海河白河拒马河大清河汾河河南道河南府

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 69 69
Shijia Fangzhi 《釋迦方志》 Scroll 1 66
Hong Zhi Chan Shi Guang Lu 《宏智禪師廣錄》 Scroll 9 46
Mahāmayūrīvidyārājñīsūtra (Fomu Da Kongque Ming Wang Jing) 《佛母大孔雀明王經》 Scroll 3 36

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
灰河 灰河 十一名灰河 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 44
河侧 河側 坐於河側 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 2 21
河两岸 河兩岸 諸河兩岸 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 18
利河 利河 宿於孫陀利河側 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 44 17
河中 河中 還墮撓撈河中 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 13
流河 流河 有流河名善種 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 12
五百河 五百河 從五百河入于東海 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 12
河浴 河浴 可詣多水河浴 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 23 8
河地狱 河地獄 不覺忽到灰河地獄 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 7
河两边 河兩邊 其河兩邊 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 1 6

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
瞿曇 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
譬如阿夷 Scroll 16 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
Scroll 18 in Dīrghāgama 《長阿含經》 13
Scroll 2 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 1
一切 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
取水 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 7
五百 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 11
泥犁 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 7
天下 Scroll 6 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
達多 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 21
地獄 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
地獄 Scroll 3 in Qishi Jing 《起世經》 17
Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 2
Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 2
五百 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 17
地獄 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
地獄 Scroll 3 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 14
一百 Scroll 8 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
種子 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
大海閻浮中有五大 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3