NTI Reader
NTI Reader

verb to provoke / to exasperate / to annoy
Domain: Modern Chinese 现代汉语

Contained in

惹起惹人注意惹怒大三摩惹经三摩惹惹人惹祸招惹惹事日惹惹麻烦惹是非不好惹惹人厌惹火惹烂驮啰国

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Jingang Ding Lianhua Bu Xin Niansong Yi Gui 《金剛頂蓮華部心念誦儀軌》 Scroll 1 56
Fanyu Qian Zi Wen 《梵語千字文》 Scroll 1 53
Jingang Ding Yiqie Rulai Zhenshi She Dasheng Xian Zheng Da Jiao Wang Jing 《金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經》 Scroll 2 44
Mahāpratisarādhāraṇīsūtra (Pubian Guangming Qing Jing Chisheng Ruyi Bao Yin Xin Wu Neng Sheng Da Ming Wang Da Sui Qiu Tuoluoni Jing) 《普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經》 Scroll 2 41
Sarvadurgatipariśodhanauṣṇīṣavijayadhāraṇisūtra (Wu Neng Sheng Da Ming Tuoluoni Jing) 《無能勝大明陀羅尼經》 Scroll 1 34
Gaṇḍīstotragāthā (Jian Zhi Fan Zan) 《犍稚梵讚》 Scroll 1 33
Fo Shuo Yi Ji Zun Tuoluoni Jing 《佛說一髻尊陀羅尼經》 Scroll 1 32
Da Fo Ding Rulai Fang Guang Xi Da Duo Bo Da Luo Tuoluoni 《大佛頂如來放光悉怛多鉢怛囉陀羅尼》 Scroll 1 32
Tārādevīnāmāṣṭaśatakasūtra (Sheng Duoluo Pusa Yibai Ba Ming Tuoluoni Jing) 《聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經》 Scroll 1 31
Mahāmeghasūtra (Da Yun Lun Qing Yu Jing) 《大雲輪請雨經》 Scroll 2 31

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
惹曳 惹曳 散惹曳苾芻是 Aluohan Ju De Jing 《佛說阿羅漢具德經》 Scroll 1 10
惹烂 惹爛 西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 9
度惹 度惹 西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 9
惹野 惹野 娑惹野尾囉致子 Zhong Xu Mohe Di Jing 《佛本行集經》 Scroll 2 9
陀惹 陀惹 有外道尼乾陀惹提子等 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 8
惹提子 惹提子 有外道尼乾陀惹提子等 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 7
嚩惹 嚩惹 名婆囉特嚩惹 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 6
誐惹 誐惹 娛閉迦沒哩誐惹等 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 6
尾惹 尾惹 尾惹曳 Prajñapāramitānāmāṣṭaśataka 《聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經》 Scroll 1 6
巘惹 巘惹 誐誐曩巘惹菩薩 Fo Shuo Bian Zhao Boreboluomi Jing 《佛說遍照般若波羅蜜經》 Scroll 1 6